Aktuelnosti

Zdravstvena nega - stari program

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Osnovne strukovne studije ZDRAVSTVENA NEGA-STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Osnovne akademske studije ZDRAVSTVENA NEGA-ORGANIZATOR ZDRAVSTVENE NEGE

 

 

 

(1) Strukovne studije zdravstvene nege prema programu traju u traju 3 godine, odnosno 6 semestara i vrednuje se sa 180 ESPB. U tom periodu obavi se 2.595 časova (2.565 aktivne nastave i 30 časova stručne prakse) teorijske i praktične nastave na Fakultetu i u zdravstvenim ustanovama nakon čega se stiče naziv strukovna medicinska sestra, uz bliže određenje naziva prema završenom smeru a prema listi zvanja Nacionalnog saveta. 

(2) Shodno čl. Satuta 59, stav 1. i 2. uspeh studenata se ocenjuje ocenom 5–10, sem za predmete: Sociologija i Medicinska etika, koji se ocenjuju sa "položio(la)" i "nije položio(la)". 
 
Cilj studijskog programa je da student stekne sledeća znanja:
1. o normalnoj strukturi i funkcijama čovekovog organizma;
2. o narušavanju građe i/ili funkcije pojedinih organa, organiskih sistema ili celokupnog organizma čoveka i etiologiji nastanka poremećaja;
3. iz odgovarajućih kliničkih disciplina, koja obezbeđuju studentu da stvori predstavu o mentalnim i fizičkim oboljenjima;
4. o postupcima i metodama preventivne medicine, dijagnostike i terapije, kao i reprodukciji čoveka;
5. o uslovima života čoveka, njegovom okruženju, zaštiti čovekove sredine i socijalnom statusu pojedinca;
6. iz deontologije, etike i pravne odgovornosti radnika medicinske struke;
7. o naučnim metodama, koje na osnovu biomedicinskih merenja omogućavaju analizu dobijenih podataka i procenu naučnih činjenica. 
 
Svrha studijskog programa je da student:
Završetkom studijskog programa, nosilac diplome je kvalifikovan za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita shodno odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika («Službeni glasnik RS» broj 50/06)
 
Strukovna medicinska sestra je osposobljena:
1. Za samostaln rad kao visokostručna - strukovna medicinska sestra da primeni teorijska znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika uključujući mere unapređenja zdravlja i sprečavanja bolesti
 u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: u ambulanti i kućnim uslovima,
 u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima (u zavisnsti od dodatnog usmerenja tokom edukacije).
2. Da rukovodi timom za zdravstvenu negu i koordinira rad sa ostalim timovima i sarađuje sa stručnjacima sa visokim obrazovanjem u procesu dijagnostikovanja i lečenja obolelih i povređenih.
3. Da organizuje dnevne radne zadatke i vodi odgovarajuću administraciju.
4. Da stečena znanja i iskustva prenese na druge članove tima.
5. Da prati stručnu literaturu i nastavi usavršavanje kroz specijalističke strukovne studije.
6. Da poštuje principe profesionalne etike i da radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima. 
 
Osnovne strukovne studije zdravstvene nege odvijaju se po sledećem planu:
 
I-godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
1.
Z1.AHE
Anatomija, histologija i embriologija
(korigovano 18.03.2013.)
4
2
0
0
60
30
90
6
5 – 10
2.
Z1.HUG
Humana genetika
(korigovano 17.09.2013.)
2
1
0
0
30
15
45
3
5 – 10
3.
Z1.BIH
Biohemija
(korigovano 29.10.2012.)
2
4
0
0
30
60
90
6
5 – 10
4.
Z1.SOC
2
0
0
0
30
0
30
3
Položio
Nije polž
5.
Z1.INF
2
1
0
0
30
15
45
3
5 – 10
6.
Z1.UVD
Uvod u medicinu i zdravstvenu negu (korigovano 30.10.2012.)
3
6
0
0
45
90
135
9
5 – 10
7.
Z1.FIZ
Fiziologija
(korigovano 25.09.2013.)
0
0
4
2
60
30
90
6
5 – 10
8.
Z1.MII
Mikrobiologija i imunologija
(korigovano 07.11.2012.)
0
0
4
2
60
30
90
6
5 – 10
9.
Z1.SCM
Socijalna medicina
(korigovano 03.12.2012.)
0
0
2
0
30
0
30
3
5 – 10
10.
Z1.ETI
0
0
2
0
30
0
30
3
Položio
Nije polž
11.
Z1.HZV
Higijena i zdravstveno vaspitanje
(korigovano 13.05.2013.)
0
0
2
2
30
30
60
6
5 – 10
12.
Z1.MIN
0
0
2
4
30
60
90
6
5 – 10
Ukupno
Aktivne nastave
465
360
825
60,0
 
 
 
 
II- godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
13.
Z2.PTF
Patologija i patofiziologija (korigovano 23.11.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
6
1,7
 
5 – 10
14.
Z2.FAR
Farmakologija i toksikologija
(korigovano 10.12.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
6
3,7
 
5 – 10
15.
Z2.STA
Zdravstvena statistika
(korigovano 03.12.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
3
5
9
5 – 10
16.
Z2.DIJ
3
4
0
0
45
60
105
9
11
 
5 – 10
17.
Z2.IFB
2
4
0
0
30
60
90
6
6
8
5 – 10
18.
Z2.MRD
Zaštita u radnoj sredini (korigovano 26.07.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
6
11
5 – 10
19.
Z2.EPI
Epidemiologija
(korigovano 13.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
3
8
5 – 10
20.
Z2.MPS
Medicinska psihologija (korigovano 17.09.2013.)
0
0
2
1
30
15
45
3
10
5 – 10
21.
Z2.PRO
0
0
3
6
45
90
135
9
6
12
5 – 10
22.
Z2.GER
0
0
1
2
15
30
45
3
6
 
5 – 10
23.
Z2.PED
0
0
2
4
30
60
90
6
6
2
5 – 10
Ukupno
Aktivne nastave
405
435
840
60,0
 
 
 
 
III - godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
24.
Z3.INT
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
25.
Z3.HIR
Hirurgija i nega hirurških bolesnika
(korigovano 21.02.2013.)
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
26.
Z3.GIN
1
2
0
0
15
30
45
3
13,14
21
5 – 10
27.
Z3.PSI
1
2
0
0
15
30
45
3
20
21
5 – 10
28.
Z3.REH
Medicinska rehabilitacija
(korigovano 13.11.2012.)
1
2
0
0
15
30
45
3
21
5 – 10
29.
Z3.POR
2
4
0
0
30
60
90
6
 
16,22, 23
5 – 10
30.
Z3.IZB
IZBORNI PREDMET
2
1
0
0
30
15
45
3
 
 
Položio
Nije polž
20
 
19,15
 
31.
Z3.IZB
IZBORNI PREDMET I
2. Medicinska biohemija
(korigovano 29.10.2012.)
3. Osnovi radiologije
(korigovano 08.11.2012.)
5. Sportska medicina
(korigovano 27.09.2013.)
0
0
6
3
90
45
135
15
9
21
 
5 – 10
32.
Z3.IZB2
IZBORNI PREDMET II
1. Transfuziološka praksa
(koriogvano 24.09.2013.)
0
0
3
15
45
225
270
15
21
21
 
5 – 10
Ukupno
Aktivne nastave
300
555
855
 
60,0
 
 
 
Stručne prakse
 
30
 
 
 
NASTAVE NA III GODINI
885
 
 
 
P – predavanja
V - Vežbe
SRS - Samostalni rad studenta
 
U K U P N O   Č A S O V A
 2595
1.
 PREDAVANjA
1185
2.
 VEŽBI
1380
3.
Stručna praksa
30
U K U P N O   ESPB   BODOVA
 180

Predlog novih predmeta za akreditaciju:


(1) Akademske studije zdravstvene nege traju 4 godine, odnosno 8 semestara tokom kojih se studentu pruži 3.335 časova (3.115 aktivne nastava, 80 časova stručne prakse i 120 časova naučnoistraživačkog rada – izrade diplomskog rada), što se vrednuje sa 240 ESPB bodova.
(2) Studijski program sadrži obavezu izrade završnog rada, koji se vrednuje sa 15 ESPB bodova, čime se stiče zvanje "Organizator zdravstvene nege", uz bliže određenje naziva prema završenom smeru a prema listi zvanja Nacionalnog saveta.
(3) Shodno čl. Satuta 59, stav 1. i 2. uspeh studenata se ocenjuje ocenom 5–10, sem za predmete: Sociologija, Medicinska etika i Istorija medicine i zdravstvena nega, koji se ocenjuju sa "položio(la)" i "nije položio(la)".
 
Cilj studijskog programa je da student stekne znanja:
1. o normalnoj strukturi i funkcijama čovekovog organizma;
2. o narušavanju građe i/ili funkcije pojedinih organa, organskih sistema ili celokupnog organizma čoveka i etiologiji nastanka poremećaja;
3. iz odgovarajućih kliničkih disciplina, koja omogućuju studentu da stvori predstavu o mentalnim i fizičkim oboljenjima;
4. o postupcima i metodama preventivne medicine, dijagnostike i terapije, kao i reprodukciji čoveka;
5. o uslovima života čoveka, njegovom okruženju, zaštiti čovekove sredine i socijalnom statusu pojedinca;
6. iz deontologije, etike i pravne odgovornosti radnika medicinske struke;
7. o naučnim metodama, koje na osnovu biomedicinskih merenja omogućavaju analizu dobijenih podataka i procenu naučnih činjenica.
 
Svrha studijskog programa
Završetkom studijskog programa, odbranom diplomskog rada, nosilac diplome je kvalifikovan za samostalno obavljanje zdravstvene delatnosti nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita shodno odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika («Službeni glasnik RS» broj 50/06).
Organizator zdravstvene nege je osposobljen:
(1) Za samostalni rad da kao visokostručni zdravstveni radnik primeni teorijska znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika uključujući mere unapređenja zdravlja i sprečavanja bolesti
  1. u primarnoj zdravstvenoj zaštiti: u ambulanti i kućnim uslovima,
  2. u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima (u zavisnsti od dodatnog usmerenja tokom edukacije)
(2) Da rukovodi timom za zdravstvenu negu i koordinira rad sa ostalim timovima i sarađuje sa stručnjacima sa visokim obrazovanjem u procesu dijagnostikovanja i lečenja obolelih i povređenih.
(3) Da organizuje dnevne radne zadatke i vodi odgovarajuću administraciju.
(4) Da stečena znanja i iskustva prenese na druge članove tima.
(5) Da stečena znanja i veštine usmeri ka obavljanju naučnoistraživačkog rada i primenu naučnih rezultata u praksi i o tome obaveštavaju stručnu i naučnu javnost.
(6) Da prati stručnu literaturu i nastav studije na diplomskim akademskim studijama.
(7) Da poštuje principe profesionalne etike i da radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima.
(8)Da bude osposobljena za srednjoškolskog profesora zdravstvene nege ukoliko je imao više od 17 ESPB iz pedagoških nauka.
 
Osnovne akademske studije zdravstvene nege odvijaju se po sledećem planu:
 
I-godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
1.
Z1.AHE
Anatomija, histologija i embriologija
(korigovano 13.05.2013.)
4
2
0
0
60
30
90
6
5 – 10
2.
Z1.HUG
Humana genetika
(korigovano 17.09.2013.)
2
1
0
0
30
15
45
3
5 – 10
3.
Z1.BIH
Biohemija
(korigovano 29.10.2012.)
2
4
0
0
30
60
90
6
5 – 10
4.
Z1.SOC
2
0
0
0
30
0
30
3
Položio
Nije polž
5.
Z1.INF
2
1
0
0
30
15
45
3
5 – 10
6.
Z1.UVD
Uvod u medicinu i zdravstvenu negu
(korigovano 30.10.2012.)

3
6
0
0
45
90
135
9
5 – 10
7.
Z1.FIZ
Fiziologija
(korigovano 25.09.2013.)
0
0
4
2
60
30
90
6
5 – 10
8.
Z1.MII
Mikrobiologija i imunologija
(korigovano 07.11.2012.)
0
0
4
2
60
30
90
6
5 – 10
9.
Z1.SCM
Socijalna medicina
(korigovano 30.11.2012.)
0
0
2
0
30
0
30
3
5 – 10
10.
Z1.ETI
0
0
2
0
30
0
30
3
Položio
Nije polž
11.
Z1.HZV
Higijena i zdravstveno vaspitanje
(korigovano 13.05.2013.)
0
0
2
2
30
30
60
6
5 – 10
12.
Z1.MIN
0
0
2
4
30
60
90
6
5 – 10
Ukupno
 Aktivne nastave
465
360
825
60,0
 
 
 
 
II- godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
13.
Z2.PTF
Patologija i patofiziologija (korigovano 23.11.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
6
1,7
 
5 – 10
14.
Z2.FAR
Farmakologija i toksikologija
(korigovano 10.12.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
6
3,7
 
5 – 10
15.
Z2. STA
Zdravstvena statistika
(korigovano 30.11.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
3
5
9
5 – 10
16.
Z2.DIJ
3
4
0
0
45
60
105
9
11
 
5 – 10
17.
Z2.IFB
2
4
0
0
30
60
90
6
6
8
5 – 10
18.
Z2.MRD
Zaštita u radnoj sredini (korigovano 26.07.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
6
11
5 – 10
19.
Z2.EPI
Epidemiologija
(korigovano 13.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
3
8
5 – 10
20.
Z2.MPS
Medicinska psihologija (korigovano 17.09.2013.)
0
0
2
1
30
15
45
3
10
5 – 10
21.
Z2.PRO
0
0
3
6
45
90
135
9
6
12
5 – 10
22.
Z2.GER
0
0
1
2
15
30
45
3
6
 
5 – 10
23.
Z2.PED
0
0
2
4
30
60
90
6
6
2
5 – 10
Ukupno
 Aktivne nastave
405
435
840
60,0
 
 
 
 
III - godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
24.
Z3.INT
(korigovano 23.09.2013.)
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
25.
Z3.HIR
Hirurgija i nega hirurških bolesnika
(korigovano 21.02.2013.)
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
26.
Z3.GIN
2
4
0
0
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
27.
Z3.PSI
1
2
0
0
15
30
45
3
20
21
5 – 10
28.
Z3.REH
Medicinska rehabilitacija
(korigovano 13.11.2012.)
1
2
0
0
15
30
45
3
21
5 – 10
29.
Z3.POR
2
4
0
0
30
60
90
6
16, 22,23
5 – 10
30.
Z3.JEZ1
2
0
2
0
60
0
60
3
 
5 – 10
31.
Z3.IST
0
0
2
0
30
0
30
3
10
Položio
Nije polž
32.
Z3.UMT
0
0
2
0
30
0
30
3
 
5 – 10
33.
Z3.ORG
Organizacija i menadžment u zdravstvu
(korigovano 03.12.2012.)
0
0
4
2
60
30
90
6
9,15
 
5 – 10
34.
Z3.KOM
0
0
2
2
30
30
60
6
20
 
5 – 10
35.
Z3.ONK
0
0
2
4
30
60
90
6
13,14
21
5 – 10
36.
Z3.VAN
Zdravstvena nega u vanrednim prilikama
(korigovano 21.02.2013.)
0
0
1
2
15
30
45
3
13,14
21
5 – 10
Ukupno
 Aktivne nastave
405
450
855
60,0
 
 
 
 
IV godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
37.
Z4.NAR
Ekologija i javno zdravlje
(korigovano 13.05.2013.)
2
2
0
0
30
30
60
 
5
29
5 – 10
38.
Z4.RAZ
Psihologija razvojnog doba i starenja
(korigovano 17.09.2013.)
2
2
0
0
30
30
60
 
5
20
22,23
5 – 10
39.
Z4.IMG
Radiologija i imidžing u zdravstvu
(korigovano 08.11.2012.)
2
2
0
0
30
30
60
 
5
24,25
 
5 – 10
40.
Z4.PED
Uvod u pedagogiju
(korigovano 23.09.2013.)
3
3
0
0
45
45
90
 
8
20
 
5 – 10
41.
Z4.NAU
Uvod u naučno-istraživački rad
(korigovano 13.11.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
 
3
15
5 – 10
42.
Z4.JEZ2
4
0
0
0
60
0
60
 
4
30
5 – 10
43.
Z4.IZB1
IZBORNI PREDMET I
1. Organizacija i upravljanje u zdrav. nezi
(korigovano 13.01.2014.)
0
0
3
0
45
0
60
 
3
 
 
5 – 10
 
33
 
40
44.
Z4.IZB2
IZBORNI PREDMET II 
(korigovano 30.10.2012.)
4. Promocija zdravlja
(korigovano 30.11.2012.)
0
0
4
8
60
120
180
80
12
21
 
5 – 10
45.
DIPLOM
 
 
 
 
 
 
 
120
15
 
 
 
Ukupno
 Aktivne nastave
330
270
600
 
60,0
 
 
 
Stručne prakse
 
80
 
 
 
Naučnoistraživačkog rada
 
120
 
 
 
NASTAVE NA IV GODINI
800
 
 
 
P – predavanja
V - Vežbe
SRS - Samostalni rad studenta
*Broj ESPB bodova za završni rad utvrđen je Statutum UNS-a
 
U K U P N O   Č A S O V A
3335
1.
 PREDAVANjA
1485
2.
 VEŽBI
1650
3.
 Stručna praksa
80
4.
 Naučnoistraživački rad
120
U K U P N O   ESPB   BODOVA
240
 

Predlog novih predmeta za akreditaciju:

Tekst uneo: