Zdravstvena nega


- Flajer -

Osnovne strukovne studije zdravstvene nege
 
Strukovne studije zdravstvene nege traju 3 godine, odnosno 6 semestara teorijske i praktične nastave na Fakultetu i u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, nakon čega se stiče naziv strukovna medicinska sestra, a prema listi zvanja Nacionalnog saveta. 
U skladu sa društvenim potrebama Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima za upis na fakultet i načinu sprovođenja prijemnog ispita na osnovne strukovne studije zdravstvene nege upisuju se kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ukoliko ispune uslove Konkursa. 
Nastava na ovom studijskom programu se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (kliničke praktične nastave, seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse). Nakon savladanog studijskog programa osnovnih strukovnih studija zdravstvene nege studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, kliničkih veština i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne delatnosti. 

Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenta odnosno strukovne medicinske sestre:
Ukupno angažovanje studenata strukovnog studijskog programa zdravstvene nege kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita izraženo je brojem od 180 ESPB bodova. Na drugoj i trećoj godini studija studenti su u mogućnosti da u svakom semestru odaberu po jedan izborni predmet iz datih izbornih blokova, kroz koji će biti u mogućnosti da afirmišu svoje sklonosti i opredeljenje prema pojedinim oblastima zdravstvene nege.
 

I godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Ostali časovi

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji
sem
estar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

1.

Z1.A

Anatomija

3

2

 

   

 

45

30

75

 

5

2.

Z1.BIH

Biohemija

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

3.

Z1.JEZ1

Engleski jezik I

2

0

 

   

 

30

0

30

 

2

4.

Z1.ETI

Etika u sestrinstvu

2

0

 

   

 

30

0

30

 

2

5.

Z1.KOM

Veština komuniciranja

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

6.

Z1.ZS/IN

Zdravstvena statistika sa informatikom

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

7.

Z1.OZN1

Opšta zdravstvena nega I

3

6

 

   

 

45

90

135

 

9

8.

Z1.HE

Histologija i embriologija

   

 

1

1

 

15

15

30

 

2

9.

Z1.FIZ

Fiziologija

   

 

4

2

 

60

30

90

 

6

10.

Z1.MII

Mikrobiologija sa imunologijom

   

 

3

2

 

45

30

75

 

5

11.

Z1.JEZ2

Engleski jezik II

   

 

2

0

1

30

15

45

 

3

12.

Z1.ZV

Zdravstveno vaspitanje

   

 

1

2

1

15

45

60

 

4

13.

Z1.OZN2

Opšta zdravstvena nega II

   

 

3

5

 

45

75

120

60

10

Ukupno:

Aktivne nastave:

450

420

870

 

60

Stručne prakse:

60

Nastave na I godini:

930

 
P – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave
 

II godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Ostali časovi

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

14.

Z2.PAT

Patologija

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

15.

Z2.PTF

Patofiziologija

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

16.

Z2.FAR

Farmakologija

4

1

 

   

 

60

15

75

 

5

17.

Z2.HIG

Higijena

2

2

 

   

 

30

30

60

 

3

18.

Z2.EPI

Epidemiologija

1

2

 

   

 

15

30

45

 

3

19.

Z2.PRO

Klinička propedevtika

1

3

 

   

 

15

45

60

 

4

20.

Z2.KBP

Zdravstvena nega u kliničko-bolničkoj praksi

2 6

 

 

 

 

30

90

120

60

9

21.

Z2.INT

Zdravstvena nega internističkih bolesnika sa internom medicinom

   

 

3

6

 

45

90

135

 

9

22.

Z2.IFB

Zdravstvena nega zaraznog bolesnika sa infektivnim bolestima

   

 

2

4

 

30

60

90

 

6

23.

Z2.MPS

Medicinska psihologija

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

24.

Z2.GER

Zdravstvena nega starih sa osnovama gerijatrije

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

25.

Z2.NEU

Zdravstvena nega neurološkog bolesnika sa neurologijom

   

 

2

4

 

30

60

90

 

6

26.

Z2.RAD

Z2.TRFP

Z2.ZNBS

Z2.ZNLPP

Z2.PROR

Predmet izbornog bloka 1:
1. Osnovi radiologije
2. Transfuziološka praksa
3. Zdravstvena nega u bolnim stanjima
4. Zdravstvena nega lica sa posebnim potrebama

5. Proračuni u zdravstvenoj nezi

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

Ukupno:

Aktivne nastave:

375

525

900

 

60

Stručne prakse:

60

Nastave na II godini:

960

 
P – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave
 

III godina studija

NASTAVNI PREDMET

Časova nedenjno

Časova godišnje

Ostali časovi

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

27.

Z3.HIR

Zdravstvena nega hirurških bolesnika sa hirurgijom

3

4

 

   

 

45

60

105

30

9

28.

Z3.GIN

Zdravstvena nega žena sa ginekologijom i akušerstvom

2

4

 

   

 

30

60

90

 

6

29.

Z3.PED

Zdravstvena nega deteta sa pedijatrijom

2

4

 

   

 

30

60

90

 

6

30.

Z3.PSH

Zdravstvena nega psihijatrijskog bolesnika sa psihijatrijom

1

2

 

   

 

15

30

45

 

3

31.

Z3.ORG

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj nezi

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

32.

Z3.SCM

Socijalna medicina

2

0

 

   

 

30

0

30

 

2

33.

Z3.ZNDER

Z3.VANR

Z3.REH

Z3.IZB2
MRD

Z3.BEZB

 

Predmet izbornog bloka 2:
1. Zdravstvena nega u dermatovenerologiji
2. Zdravstvena nega u vanrednim prilikama
3. Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije
4. Zaštita u radnoj sredini
5. Bezbednost bolesnika u sestrinskoj praksi

1

2

 

   

 

15

30

45

 

3

34.

Z3.POR

Nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici

   

 

2

4

 

30

60

90

30

6

35.

Z3.DIJ

Ishrana i medicinska nutritivna terapija

   

 

2

2

 

30

30

60

 

4

36.

Z3.MIN

Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena nega

   

 

2

4

 

30

60

90

30

7

37.

Z3.ONK

Zdravstvena nega onkološkog bolesnika sa osnovama onkologije

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

38.

Z3.KPN

Klinička praktična nastava

   

 

   

8

 

120

 

 

5

39.

Z3.ZNORL

Z3.OFT

Z3.PALN

Z3.PKIZZ


Z3.ZHR

Predmet izbornog bloka 3:
1. Zdravstvena nega u otorinolaringologiji
2. Zdravstvena nega u oftalmologiji
3. Palijativna nega
4. Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa pružanjem zdravstvene zaštite
5. Zbrinjavanje hroničnih rana

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

Ukupno:

 Aktivne nastave:

315

585

900

 

60

Stručne prakse:

90

Nastave na III godini:

990

 
P – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave

Osnovne akademske studije zdravstvene nege
 
Akademske studije zdravstvene nege traju 4 godine, odnosno 8 semestara teorijske i praktične nastave na Fakultetu i u ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, nakon čega se stiče naziv diplomirana medicinska sestra, a prema listi zvanja Nacionalnog saveta. 
U skladu sa društvenim potrebama Statutom Medicinskog fakulteta i Pravilnikom o bližim uslovima za upis na fakultet i načinu sprovođenja prijemnog ispita na osnovne strukovne studije zdravstvene nege upisuju se kandidati koji imaju srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju ukoliko ispune uslove Konkursa. 
Nastava na ovom studijskom programu se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (kliničke praktične nastave, seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse). Nakon savladanog studijskog programa osnovnih akademskih studija zdravstvene nege studenti stiču kompetencije za primenu teorijskog znanja, kliničkih veština i standarda profesionalne komunikacije u toku obavljanja stručne delatnosti. 
 
Osnovni cilj studijskog programa je osposobljavanje studenta odnosno diplomirane medicinske sestre:
 • Za samostalno, efikasno i odgovorno obavljanje opšte zdravstvene nege zasnovane na etičkim principima i holističkom pristupu korisniku u različitim područjima;
 • Da primeni stečena teorijska znanja i veštine u svim vidovima opšte nege bolesnika koje uključuju mere unapređenja zdravlja, sprečavanja bolesti, zbrinjavanja i nege:
 • u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici: u ambulanti i kućnim uslovima poštujući različitosti, kulturu i etničku pripadnost;
 • u opštim i specijalizovanim bolnicama i centrima;
 • Za sprovođenje zdravstvene nege zasnovane na dokazima (evidence based nursing) i primenjuje međunarodne standarde iz sestrinske prakse;
 • Da organizuje organizuje dnevne radne zadatke, vodi odgovarajuću sestrinsku i medicinsku dokumentaciju i rukovodi timom za zdravstvenu negu;
 • Za međuprofesionalnu saradnju u procesu dijagnostike, lečenja i nege obolelih i povređenih;
 • Da poštuje principe profesionalne etike i radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima;
 • Da prati stručnu literaturu i nastavi doživotno usavršavanje;
 • Da stečena znanja i veštine usmeri ka obavljanju naučnoistraživačkog rada i primenu naučnih rezultata u praksi i o tome obaveštavaju stručnu i naučnu javnost;
 • Za obavljanje poslova nastavnika zdravstvene nege;
Ukupno angažovanje studenata akademskog studijskog programa zdravstvene nege kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita izraženo je brojem od 240 ESPB bodova. Od druge do četvrte godine studija studenti su u mogućnosti da u svakom semestru odaberu po jedan izborni predmet iz datih izbornih blokova, kroz koji će biti u mogućnosti da afirmišu svoje sklonosti i opredeljenje prema pojedinim oblastima zdravstvene nege.
 

I godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji
semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

1. 

Z1.A

Anatomija

3

2

 

   

 

45

30

75

 

5

2.

Z1.HUG

Humana genetika

2

0

 

   

 

30

0

30

 

2

3.

Z1.BIH

Biohemija

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

4. 

Z1.ETI

Etika u sestrinstvu

2

0

 

   

 

30

0

30

 

2

5.

Z1.KOM

Veština komuniciranja

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

6.

Z1.ZS/IN

Zdravstvena statistika sa informatikom

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

7.

Z1.OZN1

Opšta zdravstvena nega I

3

6

 

   

 

45

90

135

 

9

8.

Z1.HE

Histologija i embriologija

   

 

2

0

 

30

0

30

 

2

9.

Z1.FIZ

Fiziologija

   

 

4

2

 

60

30

90

 

6

10. 

Z1.MII

Mikrobiologija sa imunologijom

   

 

3

2

 

45

30

75

 

5

11.

Z1.MPS

Medicinska psihologija

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

12.

Z1.ZV

Zdravstveno vaspitanje

   

 

1

2

1

15

45

60

 

4

13.

Z1.OZN2

Opšta zdravstvena nega II

   

 

3

5

 

45

75

120

60

10

Ukupno:

Aktivne nastave:

465

405

870

 

60

Stručne prakse:

60

Nastave na I godini:

930

  P – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave 

II godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji
semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

14.

Z2.PAT

Patologija

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

15.

Z2.PTF

Patofiziologija

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

16.

Z2.FAR

Farmakologija

4

1

 

   

 

60

15

75

 

5

17.

Z2.HIG

Higijena

2

2

 

   

 

30

30

60

 

3

18.

Z2.EPI

Epidemiologija

1

2

 

   

 

15

30

45

 

3

19.

Z2.PRO

Klinička propedevtika

1

3

 

   

 

15

45

60

 

4

20.

Z2.KBP

Zdravstvena nega u kliničko - bolničkoj praksi

2

6

 

   

 

30

90

120

60

9

21.

Z2.RAZ

Psihologija razvojnog doba i starenja

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

22.

Z2.RAD

Osnovi radiologije

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

23.

Z2.INT

Zdravstvena nega internističkih bolesnika sa internom medicinom

   

 

3

6

 

45

90

135

 

9

24.

Z2.IFB

Zdravstvena nega zaraznog bolesnika sa infektivnim bolestima

   

 

2

4

 

30

60

90

 

6

25.

Z2. NEU

Zdravstvena nega neurološkog bolesnika sa neurologijom

   

 

2

4

 

30

60

90

 

6

26.

Z2.IST

Z2.TMOD

Z2.PROMZ


Z2.EKOL

Z2.ART

Predmet izbornog bloka 1:

1. Istorija zdravstvene nege

2. Teorije i teorijski modeli u zdravstvenoj nezi

3. Promocija zdravlja

4. Zdravstvena ekologija i javno zdravlje

5. Art terapija i sestrinstvo

   

 

2

0

1

30

15

45

 

3

Ukupno:

Aktivne nastave:

 

390

510

900

 

60

Stručne prakse:

60

Nastave na II godini:

960

  P – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave

III godina studija

NASTAVNI PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji
semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

27.

Z3.HIR

Zdravstvena nega hirurških bolesnika sa hirurgijom

3

4

 

   

 

45

60

105

30

9

28.

Z3.GIN

Zdravstvena nega žena sa ginekologijom i akušerstvom

2

4

 

   

 

30

60

90

 

6

29.

Z3.PED

Zdravstvena nega deteta sa pedijatrijom

2

4

 

   

 

30

60

90

 

6

30.

Z3.PSH

Zdravstvena nega psihijatrijskog bolesnika sa psihijatrijom

1

2

 

   

 

15

30

45

 

3

31.

Z3.ORG

Organizacija i upravljanje u zdravstvenoj nezi

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

32.

Z3.DERM

Zdravstvena nega u dermatovenerologiji

1

2

 

   

 

15

30

45

 

3

33.

Z3.JEZ1

Engleski jezik I

2

0

 

   

 

30

0

30

 

2

34.

Z3.POR

Nega u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i porodici

   

 

2

4

 

30

60

90

30

6

35.

Z3.DIJ

Ishrana i medicinska nutritivna terapija

   

 

2

2

 

30

30

60

 

4

36.

Z3.MIN

Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena nega

   

 

2

4

 

30

60

90

30

7

37.

Z3.ONK

Zdravstvena nega onkološkog bolesnika sa osnovama onkologije

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

38.

Z3.JEZ2

Engleski jezik II

   

 

2

0

 

30

0

30

 

2

39.

Z3.GER

Zdravstvena nega starih sa osnovama gerijatrije

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

40.

Z3.TRFP

Z3.ZNBS

Z3.PKIZZ

Z3.ZHR

Z3.IPROF

Z3.PROR

Predmet izbornog bloka 1:

1. Transfuziološka praksa

2.  Zdravstvena nega u bolnim stanjima

3.  Prevencija i kontrola infekcija povezanih sa pružanjem zdravstvene zaštite

4. Zbrinjavanje hroničnih rana

5. Interprofesionalno obrazovanje

6. Proračuni u zdravstvenoj nezi

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

Ukupno:

 Aktivne nastave:

 

360

495

855

 

60

Stručne prakse:

90

Nastave na III godini:

945

 
P – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave
 

IV godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

41.

Z4.PED

Osnovi pedagogije

2

1

1

   

 

30

30

45

 

4

42.

Z4.NAU

Uvod u naučno-istraživački rad

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

43.

Z4.MRD

Zaštita u radnoj sredini

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

44.

Z4.JEZ3

Engleski jezik III

4

0

 

   

 

60

0

60

 

4

45.

Z4.SCM

Socijalna medicina

2

0

 

   

 

30

0

30

 

2

46.

Z4.REH

Zdravstvena nega u procesu rehabilitacije

1

2

 

   

 

15

30

45

 

3

47.

Z4.VANR

Z4.ZNLPP

Z4.PALN

Z4.BEZB

Predmet izbornog bloka 3:

1.   Zdravstvena nega u vanrednim prilikama

2.   Zdravstvena nega lica sa posebnim potrebama

3.   Palijativna nega

4.   Bezbednost bolesnika u sestrinskoj praksi

1

2

 

   

 

15

30

45

 

3

48.

Z4.DID

Didaktika

   

 

2

0

 

30

0

30

 

2

49.

Z4.MET

Metodika nastave zdravstvene nege

   

 

2

3

1

30

60

90

 

6

50.

Z4.ORL

Zdravstvena nega u otorinolaringologiji

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

51. 

Z4.OFT

Zdravstvena nega u oftalmologiji

   

 

1

2

 

15

30

45

 

3

52. 

Z4.KPN

Klinička praktična nastava

   

 

   

14

 

210

   

8

53. 

DIPL

Završni rad

   

 

   

 

     

120

15

Ukupno:

Aktivne nastave:

300

465

765

 

60

Stručne prakse

120

Nastave na IV godini:

885

P – predavanja, V – vežbe, DON – drugi oblici nastave

Tekst uneo: IvanaMaksimovic