Uputstvo - Od prijave do odbrane disertacije


Rok za odbranu doktorske disertacije


POSTUPAK PRIJAVE I ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE
( ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA )

1. Student popunjava obrazac br. 1 (prijava teme za izradu doktorske disertacije), obrazac br. 2 (lični podaci kandidata za izradu doktroske disertacije), obrazac br. 3 (saglasnost mentora), i prilaže biografiju sa težištem na tok obrazovanja i usavršavanja, bibliografiju naučnih i stručnih radova, saglasnost nastavničkog kolegijuma odgovarajuće katedre, klinike ili instituta, saglasnost direktora ustanove u kojoj će se sprovoditi istraživanje, saglasnost etičke komisije odgovarajuće klinike ili instituta, saglasnost etičke komisije Medicinskog fakulteta i predlog odgovarajuće katedre za imenovanje Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora.
 
Studenti koji rade ispitivanja sa oglednim životinjama dostavljaju saglasnost Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja.
 
*Komisija za ocenu podobnosti kandidata teme i mentora se sastoji od tri člana iz uže oblasti doktorske disertacije od kojih najmanje jedan nije zaposlen na Fakultetu.
 
2. Predsednik Komisije za doktorske studije pregleda prijavu, radove i saglasnosti, nakon toga student predaje obrazac br. 1 u 10 primeraka i sve navedeno iz stava 1. u jednom primerku Službi za doktorske studije.

3. Student se poziva na Komisiju za doktorske studije da obrazloži prijavu teme doktorske disertacije.
Nakon odluke Komisije za doktorske studije, Nastavno-naučno veće donosi konačnu odluku o prihvatanju prijave teme i imenovanju Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora.

Izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora
 
1. Obrazac br. 4 - Izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije Komisija je dužna da preda izveštaj Službi za doktorske studije u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o imenovanju iste od strane Nastavno-naučnog veća u 10 primeraka (2 originala).
 
Nakon odluke Komisije za doktorske studije, Nastavno-naučno veće donosi odluku o prihvatanju izveštaja o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora i dostavlja Senatu Univerziteta na saglasnost na osnovu mišljenja o ispunjenosti uslova za davanje saglasnosti od strane Stručnog veća za polje medicinskih nauka.
 
Nastavno-naučno veće donosi odluku o davanju saglasnosti za izradu doktorske disertacije i imenuje mentora na predlog Komisije za doktorske studije.

Radna verzija doktorske disertacije

1. Radna verzija doktorske disertacije se predaje u mekom povezu u jednom primerku Službi za doktorske studije.
 
Uz radnu verziju student predaje:
 
-saglasnost mentora da je rad pregledao i da je napisana u skladu sa prihvaćenom prijavom i da ima rad na ISI listi iz oblasti doktorske disertacije,
 
-zvaničnu potvrdu o radu na ISI listi iz oblasti doktorske disertacije (izdaje Biblioteka Fakulteta),
 
-predlog nadležne katedre o imenovanju komisije za ocenu i odbranu doktorske disertacije i
 
-index.
 
*Komisija za ocenu doktorske disertacije sastoji se od tri člana iz uže oblasti doktorske disertacije od kojih najmanje jedan nije zaposlen na Fakultetu.
 
*Komisija za odbranu doktorske disertacije sastoji se od pet članova iz uže oblasti doktorske disertacije od kojih najmanje jedan nije zaposlen na Fakultetu i dva rezervna člana od kojih jedan nije zaposlen na Fakultetu.
 
Nastavno-naučno veće donosi odluku o imenovanju Komisije za ocenu doktorske disertacije, a na osnovu predloga Komisije za doktorske studije.

Izveštaj o oceni doktorske disertacije 
 
1. Obrazac br. 6 Izveštaj o oceni doktorske disertacije  Komisija je dužna da preda izveštaj Službi za doktorske studije u roku do 60 dana od dana donošenja odluke o imenovanju iste od strane Nastavno-naučnog veća u 10 primeraka (2 originala).
 
Istovremeno student popunjava Obrazac br. 7 Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji u dva primerka, potpisanih od strane Dekana Fakulteta.
 
Uz obrasce 6. i 7. student predaje Službi za doktorske studije i CD na kojem se nalaze navedeni obrasci u PDF formatu (bez skeniranih potpisa), konačnu verziju doktorske disertacije sа ključnom dokumentacijskom informacijom (izdaje Biblioteka Fakulteta) na posebnom CD-u u PDF formatu, potvrdu od prodekana za doktorske studije i specijalizacije, izjave o autorstvu (u elektronskoj i štampanoij formi) i tri primerka ukoričene disertacije (2 za Biblioteku i 1 za Službu za doktorske studije).
 
Služba za doktorske studije stvalja doktorsku disertaciju i izveštaje na uvid javnosti putem sajta Univerziteta u Novom Sadu. Uvid javnosti traje 30 dana.
 
Ukoliko nije bilo primedbi na doktorsku disertaciju Nastavno-naučno veće Fakulteta donosi odluku o usvajanju Izveštaja o oceni doktorske disertacijei imenovanju komisije za odbranu doktorske disertacije, a na osnovu odluke Komisije za doktorske studije i dostavlja izveštaj Senatu na saglasnost na osnovu mišljenja o ispunjenosti uslova za davanje saglasnosti od strane Stručnog veća za polje medicinskih nauka.
 
Senat Univerziteta istovremeno odobrava odbranu doktorske disertacije. Nakon pet dana javnog uvida o vremenu i mestu odbrane od dana dostavljanja Odluke Senata, student može da brani doktorsku disertaciju.

Obaveze studenta pred odbranu doktorske disertacije
 
Zakazivanje termina
 
TERMINI ZA ODBRANE DOKTORSKIH DISERTACIJA
 
Učionica br. 1
Zavoda za farmaciju
PETKOM
od 11.00–13.00
Učionica br. 2
Zavoda za farmaciju

PETKOM
od 11.00–13.00

od 13.00–15.00

Svečana sala
Medicinskog fakulteta (Dekanat)

ČETVRTKOM I PETKOM

zakazivanje kod poslovnih sekretara
Vere Sarić i Milana Lucića, lično ili
telefonom na brojeve 021/420-678, 021/420-677

Doktorska sala
Zavoda za fiziologiju

ČETVRTKOM
od 09.00–11.00

od 11.00–13.00
od 13.00–15.00

PETKOM
od 09.00–11.00

od 11.00–13.00
od 13.00–15.00

 Amfiteatar
Medicinskog fakulteta
PETKOM
po dogovoru
(Zoran Zoranović)  
                                                
Ugovoren termin potvrditi Službi za doktorske studije
 
Dokumentacija koja se podnosi pred odbranu
 
- podaci za promociju doktora nauka
- prilog 1. - biografija (u tri primerka)
- prilog 2. - podaci o disertaciji
- ispitna prijava za odbranu
 
Troškovi odbrane
 
50.000,00 dinara, žiro račun Medicinskog fakulteta br. 840-1633666-55, poziv na br. 05-11
 
Troškovi štampanja diplome i promocije doktora nauka
 
1.700,00 dinara, žiro račun Medicinskog fakulteta br. 840-1633666-55, poziv na br. 05-11
 
3.300,00 dinara, žiro račun Univerziteta u Novom Sadu br. 840-631666-25, poziv na br. 97 05101636534
 
Dokumentaciju i dokaz o uplati dostaviti Službi najkasnije 7 dana pre odbrane.
 
Promocija i izrada diplome
 
Obrazac br. 8
Obrazac br. 9
 
Izraditi prezentaciju za potrebe Univerziteta prema datom modelu strogo poštujući dizajn, boju i veličinu fonta u odnosu na prostor, kako bi podaci bili vidljivi i čitljivi. Prezentaciju dostaviti Službi za doktorske studije.
 
Ukoliko neko od članova Komisije za odbranu nije u mogudnosti da prisustvuje istoj, potrebno je najkasnije dan pre odbrane obavestiti Službu i prijaviti rezervnog člana.
 
Služba za doktorske studije

SVE OBRASCE MOŽETE NAĆI NA NAŠEM SAJTU I U TEKSTU UPUTSTVA OD PRIJAVE DO ODBRANE KOD STUDIJA TREĆEG STEPENA - DOKTORSKE STUDIJE - OBRASCI ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA.

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic