Uputstvo - Od prijave do odbrane disertacije

POSTUPAK PRIJAVE I ODBRANE DOKTORSKE DISERTACIJE (PO STAROM)
  • Kandidat sa interdisciplinarnom temom može imati dva mentora od kojih jedan mora biti zaposlen na Fakultetu.
     
  • Kandidat predaje radnu verziju, saglasnost mentora da je rad pregledao i da je disertacija napisana u skladu sa prihvaćenom prijavom i predlog nadležne katedre za imenovanje Komisije za ocenu doktorske disertacije. Komisija za ocenu ima tri člana, od toga najmanje jedan član je sa strane. Ukoliko je penzioner ne može da bude duže od dve godine u penziji.
  • Potpisani izveštaj (obrazac broj 11 iz tabele) od sva tri člana komisije, dostavlja se Službi u deset primeraka (dva sa original potpisima) i u elektronskoj formi na CD-u.
Obaveze kandidata koji treba da brane doktorsku disertaciju (po starom)

NAPOMENA: O terminu odbrane kandidat se dogovara sa licem koje je zaduženo za raspored u amfiteatrima, najmanje 7 dana pre odbrane i o dogovorenom terminu obaveštava Službu, kako bi se obaveštenje na vreme poslalo.  

Tekst uneo: IvanaMaksimovic