Aktuelnosti

Stomatolgija - akreditovano 2008. godine

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Integrisane akademske studije stomatologije STOMATOLOGIJA-DOKTOR STOMATOLOGIJE

(1) Integrisane osnovne i diplomske akademske studije stomatologije - master traju 4.455 časova (4.275 aktivne nastave i 150 časova za izradu završnog rada) tokom 10 semestara teorijske i praktične nastave, samostalnog rada i prakse u  zdravstvenim ustanovama, što se vrednuje sa 300 bodova.
 

(2) Studijski program sadrži obavezu izrade završnog rada, koji se vrednuje sa 20 bodova po ESPB i njegovom odbranom stiče se naziv doktor stomatologije.
 

(3) Shodno čl. Satuta 59, stav 1. i  2. uspeh studenata se ocenjuje ocenom 5 – 10, sem za predmete: Medicinska etika i sociologija, Prva pomoć, i Izborni predmet koji se ocenjuju sa "položio(la)" i "nije položio(la)".
 

(4) Cilj studijskog programa je da student stekne znanja:
1. iz bazičnih medicinskih i stomatoloških nauka;
2. o normalnoj strukturi i funkciji čovekovog organizma, sa posebnim akcentom na orofacijalni sistem;
3. o materijalima koji se koriste u stomatologiji;
4. o narušavanju građe i/ili funkcije organizma čoveka i etiologiji nastanka poremećaja, naročito orofacijalnog sistema i uticaju tih oboljenja na celokupni organizam i u odnosu na socijalno okruženje čoveka;
5. iz odgovarajućih kliničkih disciplina i prakse koje obezbeđuju studentu da stekne manuelne sposobnosti potrebne za rad u stomatologiji i da stekne jasnu predstavu o oboljenjima orofacijalnog sistema sa stanovišta preventive, dijagnostike i terapije;
6. o mentalnim i fizičkim oboljenjima čoveka i o reprodukciji čoveka;
7. i razumevanje odnosa između stanja zdravlja i oboljenja orofacijalne regije i socijalnog okruženja čoveka;
8. iz deontologije, etike i pravne odgovornosti lekara, posebno iz oblasti stomatologije;
9. i potrebno kliničko iskustvo, pod stručnim nadzorom u zdravstvenim ustanovama;
10. i razumevanje naučnih metoda, primenu biomedicinskih merenja, procenu naučnih činjenica i analizu podataka.
 

(5) Svrha studijskog programa je da student:
Nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, shodno odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika («Službeni glasnik RS» broj  50/06), doktor stomatologije je osposobljen.
1. Za samostalno obavljanje stomatološke zdravstvene delatnosti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u prevenciji, dijagnostici i terapiji prirodnih i nasilnih oštećenja orofacijalne regije u zdravstvenim ustanovama i ordinacijama;
2. Da organizuje dnevne radne zadatke i vodi odgovarajuću administraciju, prikuplja i sređuje informacije, uključujući korišćenje informacione tehnologije.
3. Da učestvuje u timskom i etapnom procesu dijagnostikovanja i lečenja obolelih i povređenih obolelih i sarađuje sa doktorima medicine.
4. Da stečena znanja i iskustva prenese na druge članove tima.
5. Da promoviše zdravlje i vrši zdravstveno prosvećivanje stanovništva.
6. Da rukovodi službom za primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva.
7. Da sprovodi mere higijensko-sanitarne mere, mere zaštite čovekove sredine.
8. Da se pridržava osnovnih deontoloških načela: odnosa prema pacijentu, struci, kolegama i saradnicima u radu i da radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima.
9. Da poštuje prinicp profesionalne tajne i kodeks zdravstvenih radnika.
10. Da primenjuje principe sudsko-medicine regulative u slučajevima nasilnog oštećenja zdravlja.
11. Da stečena znanja i veštine usmeri ka obavljanju naučnoistraživačkog rada i primenu naučnih rezultata u praksi i o tome obaveštava stručnu i naučnu javnost.
12. Da prati stručnu literaturu i nastavi studije na specijalističkim i doktorskim studijama.
13. Da učestvuje u stručnoj edukaciji zdravstvenih radnika srednjeg i stukovnog novoa obrazovanja.
14. Da se angažuje kao srednjoškolski profesor na medicinskim predmetima.

Integrisane studije stomatologije odvijaju se po sledećem planu obaveznih i izbornih predmeta (bodovna vrednost svakog predmeta,  polaganje i način ocenjivanja):

I godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
1.
StI-ANT
Anatomija
(korigovano 09.05.2013.)
3
3
3
3
90
90
180
13,5
5 – 10
2.
StI-DANT
Dentalna anatomija
(korigovano 19.11.2012.)

0
0
1
2
15
30
45
3,5
5 – 10
3.
StI-HI/EM
Histologija i embriologija
(korigovano 09.11.2012.)

3
2
3
2
90
60
150
11,5
5 – 10
4.
StI-HUGE
Humana genetika
(korigovano 17.09.2013.)
3
2
0
0
45
30
75
5,5
5 – 10
5.
StI-ME/SC
3
0
0
0
45
0
45
3,5
Položio
Nije polž
6.
StI-MS/IF
Medicinska statistika i informatika
(korigovano 30.11.2012.)
0
0
1
2
15
30
45
3,5
5 – 10
7.
StI-PP
Prva pomoć
(korigovano 09.11.2012.)
0
2
0
0
0
30
30
2,0
Položio
Nije polž
8.
StI-STJE
Strani jezik I
(korigovano 02.04.2013.)
2
0
2
0
60
0
60
 
4,5
5 – 10
9.
StI-BHEM
Biohemija
(korigovano 29.10.2012.)
3
3
0
0
45
45
90
 
7,0
5 – 10
10.
StI-FIZO
0
0
3
2
45
30
75
5,5
5 - 10
Ukupno
 Aktivne nastave
450
345
795
60,0
 
 
 

II godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
11.
StII-FIZO
2
2
0
0
30
30
60
4,0
9,10
 
5 – 10
12.
StII-MB/HE
Opšta i oralna patologija
(korigovano 22.11.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
6,0
1,2,3
 
5 – 10
13.
StII-PFIZ
Patofiziologija (korigovano 12.10.2012.)
0
0
4
2
60
30
90
6,0
9,10
11
5 – 10
14.
StII-MI/I
Mikrobiologija i imunologija
(korigovano 05.11.2012.)
0
0
4
2
60
30
90
6,0
9
 
5 – 10
15.
StII-FAR
Opšta farmakologija
(korigovano 05.08.2013.)
0
0
3
1
45
15
60
4,0
9
11
5 – 10
16.
StII-STJE
Strani jezik II
(korigovano 02.04.2013.)

2
0
2
0
60
0
60
4,0
8
5 – 10
17.
StII-GNTO
Gnatologija
(korigovano 19.11.2012.)
2
3
0
0
30
45
75
5,0
2
 
5 – 10
18.
StII-STPRP
Stomatološka protetika - pretklinika
(korigovano 19.11.2012.)
2
3
2
3
60
90
150
9,0
2
17
5 – 10
19.
StII-BUSP
Bolesti zuba - pretklinika
(korigovano 28.01.2013.)
1
2
1
3
30
75
105
7,0
2
17
5 – 10
20.
StII-MNIR
Uvod u naučmo-istraživački rad
(korigovano 14.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
3,0
6
5 – 10
21.
StII-IZPR
IZBORNI PREDMET
2
1
0
0
30
15
45
6,0
 
Položio
Nije polž
Ukupno
 Aktivne nastave
495
375
870
60,0
 
 
 

III godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
22.
StIII-KFAR
Specijalna farmakologija
(korigovano 05.08.2013.)

1
1
0
0
15
15
30
2,0
14,15
5 – 10
23.
StIII-RAD
Radiologija
(korigovano 26.03.2013.)
3
3
0
0
45
45
90
6,0
12
19
5 – 10
24.
StIII-STAN
0
0
1
3
15
45
60
4,0
15
22
5 – 10
25.
StIII-INMD
Interna medicina
(korigovano 20.09.2013.)
3
4
0
0
45
60
105
7,0
12,13, 15
 
5 – 10
26.
StIII-OMED
Opšta medicina
(korigovano 25.03.2013.)
3
2
0
0
45
30
75
5,0
12,13, 15
 
5 – 10
27.
StIII-HIR
Hirurgija
(korigovano 02.08.2013.)
0
0
2
3
30
45
75
5,0
12,13, 15
23
5 – 10
28.
StIII-ORL
Otorinolaringologija
(korigovano 22.11.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
4,0
12,15
23
5 – 10
29.
StIII-BZUK
Bolesti zuba - klinika I
(korigovano 28.01.2013.)
1
3
1
6
30
135
165
12,0
19
12
5 – 10
30.
StIII-PRST
Preventivna stomatologija
(korigovano 28.01.2013.)
1
2
2
2
45
60
105
7,0
19
5 – 10
31.
StIII-STMT
Stomatološki materijali
(korigovano 19.11.2012.)
2
0
0
0
30
0
30
2,0
18
5 – 10
32.
StIII-IZPR
IZBORNI PREDMET
1. Klinička imunologija
(korigovano 20.09.2013.)
2. Medicinska psihologija
(korigovano 17.09.2013.)
3. Stomatološka zaštita u zajednici
(korigovano 28.01.2013.)
 
 
2
1
30
 15
45
6,0
 
Položio
Nije polž
Ukupno
 Aktivne nastave
360
480
840
60,0
 
 
 

IV godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
33.
StIV-BZUK
Bolesti zuba - klinika II
(korigovano 28.01.2013.)
0
3
0
0
0
45
45
3,0
29
22
5 – 10
34.
StIV-ENDD
Endodoncija I
(korigovano 28.01.2013.)

0
0
1
2
15
30
45
3,0
33
5 – 10
35.
StIV-KLPR
Klinička protetika I
(korigovano 19.11.2012.)
1
6
1
6
30
180
210
14,0
18
31
5 – 10
36.
StIV-OHIR
Oralna hirurgija
(korigovano 19.11.2012.)
2
3
2
3
60
90
150
9,0
22,23,
24,27
5 – 10
37.
StIV-OMED
Oralna medicina
(korigovano 28.01.2013.)
2
2
1
2
45
60
105
6,0
22,26
5 – 10
38.
StIV-DST
Dečija stomatologija
(korigovano 28.01.2013.)
1
3
2
3
45
90
135
8,0
30
 
5 – 10
39.
StIV-PDNT
Parodontologija I
(korigovano 28.01.2013.)
1
2
1
2
30
60
90
6,0
17
 
5 – 10
40.
StIV –JZDR
Javno zdravlje
(korigovano 13.05.2013.)
0
0
3
1
45
15
60
3,0
 
5 – 10
41.
StIV-IZPR
IZBORNI PREDMET
1. Estetika u stomatologiji
(korigovano 19.11.2012.)
4. Stomatološka zaštita starih osoba
(korigovano 19.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
8,0
 
Položio
Nije polž
Ukupno
 Aktivne nastave
300
585
885
60,0
 
 
 

V godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za
Način ocenjivanja
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
upis
pola-
ganje
42.
StV-KPRT
Klinička protetika II
(korigovano 19.11.2012.)
1
5
1
4
30
135
165
6,0
35
 
5 – 10
43.
StV-PDNT
Parodontologija II
(korigovano 28.01.2013.)
1
4
0
0
15
60
75
3,0
39
22
5 – 10
44.
StV-ENDD
Endodoncija II
(korigovano 28.01.2013.)
1
6
0
6
15
180
195
7,0
34
22
5 – 10
45.
StV-MFHIR
Maksilofacijalna hirurgija
(korigovano 26.09.2013.)
2
2
2
2
60
60
120
5,0
36
 
5 – 10
46.
StV-ORVIL
Ortopedija vilica
(korigovano 19.11.2012.)
2
3
3
3
75
90
165
7,0
17,23
 
5 – 10
47.
StV-SZOPP
0
0
2
0
30
0
30
1,0
 
5 – 10
48.
StV-URG
Urgentna medicina
(korigovano 09.11.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
2,0
25,27
 
5 – 10
49.
StV-SED
Sudska medicina
(korigovano 24.09.2013.)

0
0
2
1
30
15
45
 
2,0
27
 
5 – 10
50.
StV-IZPR
IZBORNI PREDMET
1. Implantologija
(korigovano 19.11.2012.)
2. Bolesti rizika u stomatologiji
(korigovano 19.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
7,0
 
Položio
Nije polž
51.
 
 
 
 
 
 
 
 
150
20,0*
 
 
5 - 10
UKUPNO
 Aktivne nastave
315
585
900
 
60,0
 
 
 
Naučnoistraživački rad
 
150
 
 
 
NASTAVE NA V GODINI
1050
 
 
 

P – predavanja
V - Vežbe
SRS - Samostalni rad studenta
*Broj ESPB bodova za završni rad utvrđen je Statutom UNS-a
 

UKUPNO ČASOVA
 4425
1.
 PREDAVANjA
1725
2.
 VEŽBI
2550
3.
 NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD
150
UKUPNO ESPB BODOVA
 300


 
Predlog novih predmeta za akreditaciju:

Tekst uneo: IvanaMaksimovic