Aktuelnosti

08/08/2019

Septembarski ispitni rok Specijalističke studije iz rane intervencije u detinjstvu

Opširnije >>>

Arhiva

Specijalističke akademske studije rane intervencije u detinjstvu

Nivo studija
Specijalističke akademske studije - studije drugog stepena

Trajanje studija
1 godina (2 semestra)
 
Ukupan broj ESPB bodova
60
 
Zvanje koje se stiče
Specijalista defektolog
 
Cilј studija
 
Osnovni cilј
 • osposoblјavanje studenata za primenu naučnih i stručnih dostignuća u prevenciji, detekciji, dijagnostici i tretmanu dece sa neurorazvojnim faktorima rizika ili rizikom za njihov nastanak, smetnjama u razvoju i invaliditetom, primena  metoda  za podsticanje različitih  aspekata detetovog razvoja, savetodavni  rad  sa porodicom, a sve u skladu sa principima dobre naučne i kliničke prakse.
Specifični cilјevi
 • sticanje znanja o specifičnosti ranog razvoja sposobnosti
 • sticanje znanja o etiologiji poremećaja i smetnji u razvoju
 • sticanje znanja o ulozi protektivnih faktora, kao i faktora rizika u okviru ranog razvoja sposobnosti
 • sticanje znanja o složenosti razvojne procene i posledica koje ona nosi
 • razlikovanje različitih faza u postupku procene dece
 • sticanje znanja o prevenciji, detekciji i tretmanu poremećaja i smetnji
 • sticanje kompetencija za izvođenje određenog broja osnovnih dijagnostičkih procedura
 • sticanje znanja o savetodavnoj i terapijskoj podršci radi pospešivanja porodične adaptacije
 • sticanje znanja o  principima rada i osnovnim elementima rane intervencije
 • sticanje znanja o zakonodavnim okvirima  rane intervencije u svetu i kod nas
 • usvajanje znanja i veština neophodnih za realizaciju habilitacijskih postupaka
 • sticanje znanja i veština u oblasti pružanja psiho-socijalne podrške roditelјima i porodici
 • formiranje stavova neophodnih za postizanje visokih standarda prakse specijalne edukacije
 • sticanje znanja neophodnih za međuprofesionalnu saradnju i timski rad 
Kompetencije koje proističu iz studijskog programa
 
Diplomirani studenti specijalističkih akademskih studija Rane intervencije u detinjstvu stiču i usavršavaju niz veština i kompetencija zahvaljujući kojima će biti osposobljeni za rad u porodici, rad u pedijatrijskim službama, poput neonatologije i razvojnih savetovališta, rehabilitacionim centrima u sistemu zdravstvene i socijalne zaštite, i centrima za ranu intervenciju, kao i u svim okruženjima gde se deca sa neurorazvojnim faktorima rizika, smetnjama u razvoju i invaliditetom uključuju u  rad: 
 • produbiće znanja u vezi sa osnovnim konceptom rane intervencije, promenama i  pristupima u poslednjim decenijama kao i principima uspešne rane intervencije
 • biće u stanju da integrišu znanja iz različitih izvora i da ih primene u praksi za uspešno rešavanje složenih problema u okviru rane intervencije u detinjstvu u novom ili nepoznatom okruženju
 • biće u mogućnosti da razumeju specifičnosti ranog razvoja sposobnosti
 • biće u stanju da primene saznanja o ranom razvoju u svrhu procene detetovih razvojnih svojstava i uvaže ih u planiranju i sprovođenju intervencije
 • biće u stanju da primene saznanja o karakteristikama dece sa neurorazvojnim faktorima rizika, smetnjama u razvoju i invaliditetom za rad sa njima kao i njihovim porodicama
 • biće osposoblјeni za primenu pojedinih instrumenata procene
 • biće osposoblјeni za sistematsku opservaciju deteta u ispitnoj situaciji
 • biće u mogućnosti da razumeju značaj rane stimulacije kao mogućnosti unapređenja različitih motoričkih, kognitivnih, komunikacijskih, govorno-jezičkih i  socijalnih sposobnosti
 • ovladaće savremenim metodama podsticanja različitih aspekata detetovog razvoja
 • biće u mogućnosti da planiraju i sprovedu različite habilitacijske metode i tehnike u različitim terapijskim okruženjima: od kuće do socijalne, zdravstvene ili vaspitno-obrazovne ustanove
 • steći će specifične kompetencije za sprovođenje habilitacijskih postupaka
 • biće u stanju da primene različite vidove savetodavnih i terapijskih intervencija, prilagođenih potrebama roditelјa dece sa smetnjama u razvoju
 • biće osposobljeni za planiranje, programiranje, realizaciju, praćenje i evaluaciju individualnih programa rane intervencije i programa podrške porodici
 • biće osposoblјeni za uspostavlјanja uzajamnog odnosa poštovanja sa članovima porodice i primenu odgovarajućih i efektnih strategija slušanja članova porodice i drugih
 • biće u stanju da prepoznaju faktore rizika, kao i protektivne faktore važne za porodičnu adaptaciju
 • biće osposoblјeni za razumevanje porodičnih sistema i dinamike u uslovima povećanog stresa
 • biće osposoblјeni za analizu porodičnih odnosa i resursa i pružanja psiho-socijalne podrške porodici
 • biće osposoblјeni za realizaciju obuke roditelјa i savetodavni rad sa roditelјima i porodicom dece sa smetnjama u razvoju
 • ovladaće veštinama timskog rada i međuprofesionalne saradnje
 • biće u stanju da efikasno prate i usvajaju novine i rezultate istraživanja u oblasti rane intervencije, da formiraju svoje zaklјučke i da ih na jasan i nedvosmislen način prenesu u stručnoj i široj javnosti. 
Uslov za upis
 • završene master akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije/master akademske studije specijalne edukacije/master akademske studije specijalne rehabilitacije, ili osnovne studije specijalne edukacije i rehabilitacije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i
 • najmanje 2 godine radnog iskustva u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, u radu sa decom. 
Struktura programa
 
Nastavni plan omogućava da studenti tokom studijskog programa stiču i produblјuju znanja iz medicinskih nauka, psiholoških nauka, i užestručnih nauka specijalne edukacije i rehabilitacije. U drugom semestru studenti su u obavezi da izaberu po dva od pet ponuđenih predmeta iz izbornog bloka, kroz koji će biti u mogućnosti da afirmišu svoje sklonosti i opredelјenje prema pojedinim oblastima specijalne edukacije i rehabilitacije, u okviru rane intervencije. Osim aktivne nastave, studenti će imati i obavezu sprovođenja i izrade kliničkog praktikuma, u cilјu integracije stečenog znanja i rešavanja konkretnih problema u praksi. Nakon svih položenih predmeta previđenih studijskim programom student je u obavezi da  izradi i odbrani završni rad, koji nosi 12 ESPB bodova i ulazi u ukupan broj bodova
 
Plan studijskog programa
 
 
 
 
Časova nedeljno
Časova
godišnje
ESPB
 
 
 
Zimski
semestar
Letnji
semestar
 
Šifra
Naziv predmeta 
P
V
DON
P
V
DON
P
V
Uk.
Ostali časovi
1.
RI.savr.1.1.
2
0
 
 
 
 
30
 
30
15
3
2.
RI.rped.1.1.
2
2
 
 
 
 
30
30
60
 
4
3.
RI.raz.1.1.
2
2
 
 
 
 
30
30
60
 
4
4.
RI.proc.1.1.
2
3
 
 
 
 
30
45
75
 
5
5.
RI.por.1.1.
2
2
 
 
 
 
30
30
60
30
6
6.
RI.kp1.1.1.
 
 
5
 
 
 
 
75
75
45
8
7.
 
 
RI.sluh.1.2.
 
RI.vid.1.2.
 
RI.gjp.1.2.
 
RI.mot.1.2.
 
RI.per.1.2.
 
Predmeti
izbornog bloka 1*
 
 
 
3+3
3+3
2+2
90 (45+45)
150 (75+75)
240 (120+120)
15+15
18 (9+9)
8.
RI.zr.1.2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
Ukupno
Aktivne nastave
240
360
600
 
60
Ostalih časova
120
Nastave na prvoj godini
720

Tekst uneo: IvanaMaksimovic