Aktuelnosti

Specijalna edukacija i rehabilitacija


Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije

Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije traju 4 godine i obuhvataju 8 semestara nastave koja se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse, kliničke praktične nastave) i studijskog istraživačkog rada koji je u funkciji izrade završnog diplomskog ispita.
Nastava se ostvaruje kroz tri različita smera, odnosno modula:

1. Inkluzivno obrazovanje,
2. Višestruka ometenost,
3. Logopedija.

Osnovni cilj studijskog programa specijalne edukacije i rehabilitacije je osposobljavanje studenata za primenu naučnih i stručnih dostignuća u prevenciji, detekciji, dijagnostici i tretmanu poremećaja i smetnji, uključujući promovisanje zdravog načina života, pravnih i moralnih vrednosti, dalji profesionalni razvoj, a sve u skladu sa principima dobre naučne i kliničke prakse.
Nakon završenih osnovnih akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, a u zavisnosti od odabranog smera (modula) studenti stiču zvanje "Diplomirani defektolog" shodno Listi zvanja, a u dodatku diplome se upisuje njegova uža kvalifikacija u skladu sa smerom (modulom) koji je student završio (smer: Inkluzivno obrazovanje, Višestruka ometenost, Logopedija).
Studenti se pri upisu na osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije odlučuju za jedan od tri modula. Uslov za upis je završena gimnazija, ili srednja škola medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju, ili srednja škola iz polja društveno-humanističkih nauka u četvorogodišnjem trajanju (samo za modul Inkluzivno obrazovanje)  i položen prijemni ispit
Ukupno angažovanje studenata studijskog programa specijalne edukacije i rehabilitacije, kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita i izradu diplomskog rada na osnovnim studijama  izraženo je brojem od 240 ESPB bodova.
Nastavni plan omogućava da studenti tokom  studijskog programa stiču znanja iz bioloških i bazičnih (pretkliničkih) medicinskih nauka, pedagoških i psiholoških nauka, bazičnih nauka specijalne edukacije i rehabilitacije i uže stručnih nauka specijalne edukacije i rehabilitacije.Od prve do četvrte godine studija studenti su u mogućnosti da odaberu po jedan izborni predmet iz datih izbornih blokova, kroz koji će biti u mogućnosti da afirmišu svoje sklonosti i opredeljenje prema pojedinim oblastima specijalne edukacije i rehabilitacije.


Tekst uneo: IvanaMaksimovic