Aktuelnosti

Specijalna rehabilitacija (stari program)

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
Osnovne akademske studije specijalne rehabilitacije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALNE REHABILITACIJE traju 4 godine i obuhvataju 8 semestara  nastave koja se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse, kliničke praktične nastave) i studijskog istraživačkog rada koji je u funkciji izrade završnog diplomskog ispita.
Nastava se ostvaruje kroz dva različita smera, odnosno modula: 1. Bolesti zavisnosti 2. Višestruka ometenost.
Prva godina je zajednička, a nakon toga se studenti opredeljuju za jedan od dva smera (modula) prema sopstvenoj želji. Razlike na ostalim godinama nisu velike, tako da ne prelaze 30%.
Nakon završenih akademskih studija specijalne rehabilitacije, a u zavisnosti od odabranog smera (modula) studenti stiču zvanje "Diplomirani defektolog" (u dodatku diplomi: Specijalni rehabilitator za bolesti zavisnosti) , "Diplomirani defektolog" (u dodatku diplomi: Specijalni rehabilitator za višestruku ometenost), shodno Listi zvanja, a u dodatku diplome se upisuje njegova uža kvalifikacija.
Ukupno angažovanje studenata studijskog programa specijalne rehabilitacije kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita i izradu diplomskog rada, izraženo je brojem od 240 ESPB bodova. Vrednost jednog ESPB boda odgovara, u proseku, radnom angažovanju studenta od 27 časova.

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija Specijalna rehabilitacija usklađena je sa osnovnim ciljevima i zadacima Fakulteta koji podrazumevaju profesionalnu pripremu stručnjaka za rad sa osobama sa posebnim potrebama.

Program omogućuje pružanje relevantnih informacija o:

 • osnovnim znanjima iz medicine, pedagogije, psihologije, neuropsihologije, sociologije, krivičnog prava, kriminologije za razumevanje i poznavanje razvoja i odstupanja u razvoju i ponašanju kod osoba sa višestrukom ometenošću i bolestima zavisnosti.
 • teorijski i empirijski pristup fenomenu ometenosti : gluvoće i nagluvosti, teškoćama u mentalnom razvoju,  oštećenja vida, poremećaji glasa, govora i komunikacije i fenomenu poremećaja ponašanja
 • osnovna saznanja o postupcima u okviru rane detekcije, identifikacije i dijagnostike kod dece i odraslih sa višestrukom ometenosti i bolestima zavisnosti
 • osnovna saznanja o razvoju i primeni različitih doktrina psihosocijalne rehabilitacije
 • procesu psiho-socijalne adaptacije na ometenost, porodice i pojedinca  u psihosocijalnom kontekstu  i konstruktivnom načinu sagledavanja života sa ometenošću
 • svim fazama profesionalnog i radnog osposobljavanja i integracije osoba sa posebnim potrebama
 • sadržajima koji su neophodni za sistematsko pružanje podrške višestruko ometenim osobama i osobama sa bolestima zavisnosti u procesu njihove socijalne integracije i afirmacije tokom svih perioda života
 • savremenim strategijama prevencije poremećaja ponašanja i bolesti zavisnosti, principima realizacije  individualnih planova i programa rada

Osnovni cilj studijskog programa osnovnih akademskih studija Specijalna rehabilitacija je osposobljavanje studenata za primenu naučnih i stručnih dostignuća u prevenciji, dijagnostici i tretmanu poremećaja i smetnji, uključujući promovisanje zdravog načina života, pravnih i moralnih vrednosti, dalji profesionalni razvoj, a sve u skladu sa principima dobre naučne i kliničke prakse.

Posebni ciljevi programa su:

 1. Usvajanje  znanja zasnovanog na naučnim principima i empiriji, kao i  efikasna primena stečenog znanja na dobrobit korisnika, pacijenata i društva uopšte.
 2. Sticanje znanja o biološkim funkcijama organizma (uključujući metode merenja i procene), uzročnicima i mehanizmima nastanka poremećaja i smetnji, njihovom tretmanu i prevenciji u kontekstu uloge i odgovornosti terapeuta u društvenoj strukturi.
 3. Sticanje znanja i veština neophodnih za sprovođenje specifičnih vidova kliničke procene i za izvođenje određenog broja osnovnih dijagnostičkih, odnosno terapijskih procedura u radu sa osobama sa višestrukom ometenošću i blestima zavisnosti
 4. Samostalno korišćenje metoda dijagnostike, detekcije i identifikacije smetnji i poremećaja  te primeni primerenih r programa  i izvođenje procene i metoda tretmana kod osoba sa višestrukom ometenošću i bolestima zavisnosti 
 5. Primena habilitaciono-rehabilitacionih metoda i tehnika za sve uzraste i stanja.
 6. Planiranje tretmana i pravljenje individualnog programa rehabilitacije
 7. Sposobnost samostalnog i timskog rada sa stručnjacima iz dodirnih naučnih oblasti;
 8. Ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti profesionalnog osposobljavanja i socijalne integracije .
 9. Sticanje bazičnih znanja i veština u oblasti savetovanja
 10. Osposobljavanje za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u radu sa  višestruko ometenim osobama
 11. Formiranje stavova neophodnih za postizanje visokih standarda prakse specijalne rehabilitacije u pogledu prevencije, dijagnostike i tretmana pojedinaca i populacije, kao i u sopstvenom profesionalnom razvoju.

Modul Višestruka ometenost obuhvata ukupno 3.570 časova nastave (1.755 časova teorijske nastave, 1.655 časova praktične nastave i 150 časova samostalnog rada studenta). Ukupan broj časova na pojedinim godinama studija kreće se od 780 do 900. Od ukupnog broja osvojenih ESPB, izborni predmeti vrednuju se sa ukupno 24 ESPB (10% od ukupnog broja ESPB u okviru studijskog programa). U okviru ovog modula, zajednički predmeti za oba modula vrednuju se sa 143 ESPB, predmeti specifični samo za ovaj modul sa  97  ESP. 

I godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
1.
 Sre.msre.1.2
3
4
0
0
45
60
105
7.5
2.
 Sre.ana.1..1.
 Anatomija
(korigovano 13.05.2013.)
4
4
0
0
60
60
120
8.5
3.
 Sre.fiz.1.1.
 Fiziologija
(korigovano 08.07.2013.)
0
0
4
4
60
60
120
8.5
4.
 Sre.gen1.1..1
 Humana genetika I
(korigovano 18.09.2013.)
2
1
0
0
30
15
45
3.0
5.
 Sre.gen2.1.1.
 Humana genetika II
(korigovano 22.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
3.0
6.
 Sre.oppl.1.2
2
0
2
0
60
0
60
4.0
7.
 Sre.prd.1.2.
 Psihologija razvojnog doba (korigovano 11.10.2012.)
2
2
2
2
60
60
120
8.5
8.
 Sre.ped.1.1.
 Uvod u pedagogiiju
(korigovano 03.04.2013.)
3
3
0
0
45
45
90
 
6.5
9.
 Sre.pps.1.2.
 Pedagoška psihologija
(korigovano 15.10.2012.)
0
0
2
4
30
60
90
 
6.5
10.
 Sre.kom.1.1.
 Veština komuniciranja
(korigovano 15.10.2012.)

0
0
2
2
30
30
60
 
4.0
Ukupno nastave na 1. godini studija
 Aktivne nastave
450
405
855
60

 

II godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
11.
 Sre.kpr.2.2
0
0
2
3
30
45
75
 -
5.0
12. 
 Sre.neu.2.1
3
3
0
0
45
45
90
6.5
13. 
 Sre.psih.2.1
0
0
3
3
45
45
90
6.5
14. 
 Sre.rkip.2.2
 Razvojna i klinička neuropsihologija
(korigovano 16.10.2012.)
3
2
3
2
90
60
150
 -
9.0
15. 
 Sre.kps.2.2
 Klinička psihologija
(korigovano 16.10.2012.)

2
2
2
2
60
60
120
 -
8.0
16. 
 Sre.mre.2.2
 Medicinska rehabilitacija
(korigovano 13.11.2012.)
1
2
1
2
30
60
90
6.0
17. 
 Sre.hro.2.1
0
0
4
3
60
45
105
9.0
18. 
 Sre.md.2.1
4
3
0
0
60
45
105
 -
8.0
19. 
 Sre.sra.2.1
 Sre.did.2.1
 Sre.art.2.1
 Izborni predmet
 1. Sportsko-rekreativne aktivnosti
(korigovano 27.09.2013.)
0
0
2
1
30
15
45
2.0
Ukupno nastave na 2. godini studija
 Aktivne nastave
450
420
870
60,0

III godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
20.
 Sre.kin.3.1
3
3
0
0
45
45
45
6.0
21.
 Sre.tif.3.1
4
4
0
0
60
60
120
9.0
22.
 Sre.sur.3.1
 Medicinske osnove surdologije
(korigovano 22.11.2012.)

4
4
0
0
60
60
120
9.0
23.
 Sre.mer.3.1
 Medicinske osnove mentalne retardacije
(korigovano 17.09.2013.)
2
2
0
0
30
30
60
4.0
24.
 Sre.pgt.3.1
0
0
2
2
30
30
60
4.0
25.
 Sre.mot.3.1
0
0
3
3
45
45
90
6.0
26.
 Sre.dšu.3.1
3
3
0
0
45
45
90
6.0
27.
 Sre.pšu.3.1
0
0
3
3
45
45
90
 -
4.0
28.
 Sre.ito.3.1
0
0
2
4
30
60
90
4.0
29.  Sre.zst.3.1  Zdravstvena statistika
(korigovano 03.12.2012.)
2 1 0 0 30 15 45 - 4.0
30.
 Sre.hipo.3.1
 Sre.meto.3.1
 Sre.muz.3.1
 Izborni predmet 
0
0
2
1
30
15
45
 -
4.0
Ukupno nastave na 3. godini studija
 Aktivne nastave
450
450
900
60,0

IV godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
31.
 Sre.otrv.4.1
3
3
0
0
45
45
90
 -
5.0
32.
 Sre.kop.4.1
 Koduktivna pedagogija
(korigovano 08.11.2012.)
3
3
0
0
45
45
90
 -
5.0
33.
 Sre.rao.4.1
0
0
3
3
45
45
90
 -
5.0
34.
 Sre.aug.4.1
 Augmentativna komunikacija
(korigovano 08.11.2012.)
3
3
0
0
45
45
90
 -
5.5
35.
 Sre.ast.4.1
 Asistivne tehnologije
(korigovnao 21.02.2013.)

1
2
0
0
15
30
45
 -
2.5
36.
 Sre.reg.4.1
3
3
0
0
45
45
90
 -
5.0
37.
 Sre.mni.4.1
3
2
3
2
90
60
150
 -
8.0
38.
 Sre.pet.4.1
0
0
2
1
30
15
45
 -
3.0
39.
 Sre.mni.4.1
 Metodologija naučnog istraživanja 
(korigovano 13.11.2012.)
1
2
0
0
15
30
45
 -
3.0
40.
 Sre.bal.4.1
 Sre.krr.4.1
 Izborni predmet
 1.Balneoterapija i relaksacija
(korigovano 13.11.2012.)
 2. Kreativne radionice
(korigovano 08.11.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
 -
3.0
41.
 Sre.dipl.
 
 
 
 
 
 
 
150
15.0
Ukupno nastave na 4. godini studija
 Aktivne nastave
405
375
780
 
60,0
Samostalni rad
 
 
 
150

 
 Sre.str.1.2
0
2
0
2
0
60
60
 -
-

*Nastava iz predmeta Engleski jezik je fakultativna tokom sve četiri godine studija i ne ulazi u ukupan fond časova.

U K U P N O   Č A S O V A
 
1.
 TEORIJSKA NASTAVA
1.755
2.
 PRAKTIČNA NASTAVA
1.665
 
 UKUPNO AKTIVNE NASTAVE
3.420
3.
 SAMOSTALNI RAD STUDENTA (SRS)
150
SVEGA
3.570


Modul Bolesti zavisnosti obuhvata ukupno 3.450 časova nastave (1.710 časova teorijske nastave, 1.590 časova praktične nastave i 150 časova samostalnog rada studenta). Ukupan broj časova na pojedinim godinama studija kreće se od 735 do 900. Od ukupnog broja osvojenih ESPB, izborni predmeti vrednuju se sa ukupno 24 ESPB (10% od ukupnog broja ESPB u okviru studijskog programa). U okviru ovog modula, zajednički predmeti za oba modula vrednuju se sa 143 ESPB, predmeti specifični samo za ovaj modul sa  97  ESPB.

I godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
1.
 Sre.msre.1.2
3
4
0
0
45
60
105
7.5
2.
 Sre.ana.1..1.
 Anatomija
(korigovano 13.05.2013.)
4
4
0
0
60
60
120
8.5
3.
 Sre.fiz.1..1.
0
0
4
4
60
60
120
8.5
4.
 Sre.gen1.1..1
2
1
0
0
30
15
45
3.0
5.
 Sre.gen2.1.1.
 Humana genetika II
(korigovano 22.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
3.0
6.
 Sre.oppl.1.2
2
0
2
0
60
0
60
4.0
7.
 Sre.prd.1.2.
 Psihologija razvojnog doba (korigovano 11.10.2012.)
2
2
2
2
60
60
120
8.5
8.
 Sre.ped.1.1.
 Uvod u pedagogiiju
(korigovano 03.04.2013.)
3
3
0
0
45
45
90
 
6.5
9.
 Sre.pps.1.2.
 Pedagoška psihologija
(korigovano 15.10.2012.)
0
0
2
4
30
60
90
 
6.5
10.
 Sre.kom.1.1.
 Veština komuniciranja
(korigovano 15.10.2012.)

0
0
2
2
30
30
60
 
4.0
Ukupno nastave na 1. godini studija
 Aktivne nastave
450
405
855
60

II godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
11.
 Sre.kpr.2.2
0
0
2
3
30
45
75
 -
5.0
12. 
 Sre.neu.2.1
3
3
0
0
45
45
90
6.5
13. 
 Sre.psih.2.1
0
0
3
3
45
45
90
6.5
14. 
 Sre.rkip.2.2
 Razvojna i klinička neuropsihologija
(korigovano 16.10.2012.)
3
2
3
2
90
60
150
 -
9.0
15. 
 Sre.kps.2.2
 Klinička psihologija
(korigovano 16.10.2012.)
2
2
2
2
60
60
120
 -
8.0
16. 
 Sre.mre.2.2
 Medicinska rehabilitacija
(korigovano 13.11.2012.)
1
2
1
2
30
60
90
6.0
17. 
 Sre.pkr.2.1
3
2
0
0
45
30
75
6.0
18. 
 Sre.pobz.2.1
0
0
4
3
60
45
105
 -
7.0
19.  Sre. mp.2.1  Medicina i pravo
(korigovano 08.11.2012.)
2 2 0 0 30 30 60 - 4.0
20. 
 Sre.sra.2.1
 Sre.did.2.1
 Sre.art.2.1
 Izborni predmet
 1. Sportsko-rekreativne aktivnosti
(korigovano 27.09.2013.)
0
0
2
1
30
15
45
2.0
Ukupno nastave na 2. godini studija
 Aktivne nastave
465
435
900
60,0

III godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
21.
 Sre.spr.3.1
 Socijalna psihijatrija sa rehabilitacijom
(korigovano 17.09.2013.)
4
3
0
0
60
45
105
8.5
22.
 Sre.tzs.3.1
0
0
3
5
45
75
120
8.5
23.
 Sre.pbz.3.1
0
0
4
4
60
60
120
8.5
24.
 Sre.pobz.3.1
 Pedagogija osoba sa bolestima zavisnosti
(korigovano 30.10.2012.)
4
4
0
0
60
60
120
8.5
25.
 Sre.pap.3.1
3
3
0
0
45
45
90
6.0
26.
 Sre.spt.3.1
 Socijalna patologija
(korigovano 07.11.2012.)
4
3
0
0
60
45
105
8.0
27.
 Sre.mde.3.1
 Maloletnička delikvencija
(korigovano 07.11.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
4.0
28.
 Sre.zst.3.1
 Zdravstvena statistika
(korigovano 03.12.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
 -
4.0
29.
 Sre.hipo.3.1
 Sre.meto.3.1
 Sre.muz.3.1
 Izborni predmet 
0
0
2
1
30
15
45
 -
4.0
Ukupno nastave na 3. godini studija
 Aktivne nastave
420
390
810
60,0

 
IV godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
30.
 Sre.pmd.4.1
 Psihologija (maloletničke) delikvencije
(korigovano 07.11.2012.)
3
3
0
0
45
45
90
 -
5.0
31.
 Sre.prmd.4.1
0
0
3
3
45
45
90
 -
5.0
32.
 Sre.map.4.2
4
4
0
0
60
60
120
 -
8.0
33.
 Sre.irzo.4.2
2
3
2
3
60
90
150
 -
10.0
34.
 Sre.mni.4.2
3
2
3
2
90
60
150
 -
8.0
35.
 Sre.pet.4.1
0
0
2
1
30
15
45
 -
3.0
36.
 Sre.mni.4.1
 Metodologija naučnog istraživanja
(korigovano 13.11.2012.)
1
2
0
0
15
30
45
 -
3.0
37.
 Sre.bal.4.1
 Sre.krr.4.1
 Izborni predmet
 1. Balneoterapija i relaksacija
(korigovano 13.11.2012.)
 2. Kreativne radionice
(korigovano 07.11.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
 -
3.0
38.
 Sre.dipl.
 
 
 
 
 
 
 
150
15.0
Ukupno nastave na 4. godini studija
 Aktivne nastave
375
360
735
 
60,0
Samostalni rad
 
 
 
150
 
 
 Sre.str.1.2
0
2
0
2
0
60
60
 -
-

*Nastava iz predmeta Engleski jezik je fakultativna tokom sve četiri godine studija i ne ulazi u ukupan fond časova.

U K U P N O   Č A S O V A
 
1.
 TEORIJSKA NASTAVA
1.710
2.
 PRAKTIČNA NASTAVA
1.590
 
 UKUPNO AKTIVNE NASTAVE
3.300
3.
 SAMOSTALNI RAD STUDENTA (SRS)
150
SVEGA
3.450


Predlog novih predmeta za akreditaciju:

 

Tekst uneo: