Obrasci za prijavu teme i izradu doktorske disertacije

 NAZIV OBRAZAC BROJ
1.  Prijava teme za izradu doktorske disertacije  Obrazac 1
2.  Lični podaci kandidata za izradu doktorske disertacije Obrazac 2
3.  Saglasnost mentora Obrazac 3
4.  Izveštaj o oceni podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije
Obrazac 4
5.  Tekst za korice doktorske disertacije i prvu unutrašnju stranu Obrazac 5
 5a.  Ključna dokumentacijska informacija (postavljeno 14.04.2016.) Obrazac 5a
   Plan tretmana podataka (Popunjen Obrazac ukoričiti iza teksta doktorske disertacije, odnosno doktorskog umetničkog projekta)

Obrazac Plana tretmana podataka

Uputstvo za popunjavanje obrasca

6.  Izveštaj o oceni doktorske disertacije Obrazac 6
7.  Zahtev za davanje saglasnosti na izveštaj o urađenoj doktorskoj disertaciji Obrazac 7
8.  Podaci za promociju doktora nauka Obrazac 8b
10.  Biografija kandidata koji brane doktorsku disertaciju Obrazac 10
12.
 Izjave za doktorante kojima se stavlja disertacija na uvid
Izjava

Obaveze studenata doktorskih studija koji treba da brane doktorsku disertaciju


Obaveštenje za studente treće godine koji nisu završili studije u predviđenom roku, a imaju prijavljenu tezu i imenovanog mentora


Uplata školarine doktorskih akademskih studija se vrši na žiro-račun Medicinskog fakulteta broj:

   840-1633666-55
   Poziv na broj: 05-11

   Sa naznakom imena kandidata. 

Tekst uneo: ivanatojic