Aktuelnosti

Naučna sekcija

O RADU NAUČNE SEKCIJE
 
Naučna sekcija je organizacija Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koja za cilj ima okupljanje studenata i njihovo organizovano uključivanje u naučnoistraživački rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
 
Članstvo u Naučnoj sekciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 
Svaki student integrisanih akademskih studija, osnovnih akademskih studija, osnovnih strukovnih studija, master i doktorskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ima pravo da bude član Naučne sekcije. Ovo članstvo je dobrovoljno i predstavlja fakultativnu aktivnost studenta.
 
Pravilnik o radu Naučne sekcije možete preuzeti ovde>>.
 
Uslovi za pisanje, predaju i prezentovanje studentskog naučnoistraživačkog rada
 
Student može pisati naučnoistraživački rad isključivo ukoliko je tokom dosadašnjeg studiranja ostvario prosečnu ocenu jednaku ili veću od 8,5 (osam i po), iz predmeta koji je odslušao prethodnih godina studija i položio sa najmanjom ocenom 9 (devet), što dokazuje izvodom ocena prilikom predaje rada. Pritom, studenti završne godine mogu pisati rad i iz predmeta tekuće godine, uz uslov da isti polože sa najmanjom ocenom 9 (devet) do predaje rada, što dokazuju izvodom ocena prilikom predaje rada.
 
Apsolventi, kao i lekari i farmaceuti na stažu mogu pisati rad iz bilo koje oblasti biomedicinskih nauka čiju nastavu su odslušali. Detaljnije o uslovima za pisanje rada u okviru Sekcije možete pronaći ovde>>.
 
Student u toku jedne školske godine može imati najviše jedan autorski rad i može biti koautor na najviše jednom radu. Jedan rad može imati najviše dva koautora.
 
Student je obavezan da prati novosti i obaveštenja koja objavljuje Naučna sekcija i da postupa prema uputstvima koja ona daje.
 
Uslovi za mentorstvo i komentorstvo su definisani Pravilnikom Naučne sekcije.
 
Studentski naučnoistraživački radovi će se prijavljivati popunjavanjem obrasca o čijem će objavljivanju za tekuću školsku godinu studenti biti blagovremeno obavešteni. Obrascu za školsku 2018/2019. godinu možete pristupiti ovde>>.
 
Nakon prijave rada, potrebno je da student prikupi svu potrebnu dokumentaciju koja uključuje:
 • Saglasnost katedre za izradu studentskog naučnoistraživačkog rada koju možete pronaći ovde>>.
 • Izvod ocena iz studentske službe kao dokaz da je student položio predmet iz kojeg piše rad sa najmanjom ocenom 9 (devet) i da je ostvario prosečnu ocenu tokom studiranja jednaku ili veću od 8,5 (osam i po).
 • Odobrenje odgovarajuće Etičke komisije.
 • Izjava o autentičnosti rada i saglasnost mentora koje možete pronaći ovde>>.
 • Za studente koji pišu rad u okviru katedre za internu medicinu, potrebno je dostaviti i saglasnost upravnika odgovarajuće klinike koju možete pronaći ovde>>, kao i saglasnost direktora Instituta ukoliko student piše rad u okviru nekog od Instituta Sremska Kamenica, koju možete pronaći ovde>>.
Po završetku pisanja studentskog naučnoistraživačkog rada, student predaje svu potrebnu dokumentaciju Naučnoj sekciji u terminima koje Naučna sekcija organizuje i unapred obaveštava studente.
 
Predaja studentskih naučnoistraživačkih radova se vrši slanjem „blanko“ (bez imena autora, koautora, mentora, komentora i naziva katedre) primerka gotovog rada na mejl adresu Naučne sekcije do datuma koji Naučna sekcija unapred određuje. Sve važne datume za školsku 2018/2019. godinu možete pronaći ovde>>.
 
Nakon što radovi prođu dvostruku anonimnu recenziju, vraćaju se studentima kako bi mogli načiniti naznačene ispravke i na taj način stekli pravo prezentovanja rada na Kongresu studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
 
Nakon izlaganja radova na Kongresu studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, ukoliko studenti dobiju prolaznu ocenu, stiču prvo rangiranja za odlazak i prezentovanje rada na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem koji svake godine broji oko 1000 studenata iz zemlje i okoline. Fakultet će finansirati određen broj studenata za odlazak na Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, a odluku o tom broju će donositi Kolegijum dekana u zavisnosti od raspoloživih sredstava.
 
Nakon odbrane rada na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, studenti imaju pravo da se samostalno prijave na neki od internacionalnih kongresa. Fakultet po preporuci Naučne sekcije stipendira studente sa najboljim radovima za odlazak na ove skupove. Uputstva i potrebnu dokumentaciju za prijavu za sufinansiranje troškova za odlazak na internacionalne kongrese možete pronaći na našem Sharepoint-u.
 
RUKOVODSTVO NAUČNE SEKCIJE
 
Predsednik Naučne sekcije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 
Maša Rapajić                                        rapajic.masa@gmail.com
 
Potpredsednik Naučne sekcije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 
Milijana Rakin                                       milijana_rakin@yahoo.com
 
Koordinatori za saradnju sa katedrama:
 • Katedre za internu medicinu, onkologiju i gerijatriju

  Aleksandar Šipka                        alessandro.sipka@gmail.com
   
 • Katedre za radiologiju, pedijatriju, ginekologiju i akušerstvo, oftalmologiju, otorinolaringologiju i sudsku medicinu

  Maša Rapajić                                     rapajic.masa@gmail.com
   
 • Katedre za histologiju i embriologiju, patologiju i opšteobrazovne predmete

  Danilo Ivanović                             ivanovicdanilo95@gmail.com
   
 • Katedre za anatomiju, fiziologiju, patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu, sportsku medicinu i anesteziju i perioperativnu medicinu

  Milijana Rakin                                  milijana_rakin@yahoo.com
   
 • Katedre za hirurgiju i urgentnu medicinu

  Aleksa Ilić                                        aleksailic996@outlook.com
   
 • Katedre za neurologiju, psihologiju, psihijatriju i medicinsku psihologiju, zdravstvenu negu, specijalnu rehabilitaciju i edukaciju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i medicinsku rehabilitaciju

  Zorica Vučić                                    zorica.vucic95@gmail.com
  Nikola Bondžić                              nikola.bondzic@outlook.com
   
 • Katedre za farmakologiju i toksikologiju, farmaciju i biohemiju

  Miloš Ilić                                        milossombor96@yahoo.com
   
 • Katedre za dermatovenerološke bolesti, socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom, epidemiologiju, higijenu, mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom, medicinu rada i infektivne bolesti

  David Škrbić                                    davidskrbic@outlook.com
   
 • Katedre za stomatologiju, stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom i opštu medicinu

  Milana Bojinović                            bojinovicmilana3@gmail.com
Sve neophodne dokumente, formulare, kao i druge korisne informacije možete pronaći na našem Sharepoint-u.
 
Zvanična facebook stranica Naučne sekcije: https://www.facebook.com/naucnamfns/
 
Zvanična mejl adresa Naučne sekcije: naucna.sekcija@mf.uns.ac.rs
 
Želimo svima puno uspeha u naučnoistraživačkom radu! 
Rukovodstvo Naučne sekcije

      
 
      
 
      
 
         
 
                    
     
                         

Tekst uneo: IvanaMaksimovic