Aktuelnosti

Naučna sekcija

O RADU NAUČNE SEKCIJE
 
Naučna sekcija je organizacija Studentskog parlamenta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu koja za cilj ima okupljanje studenata i njihovo organizovano uključivanje u naučnoistraživački rad na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu.
 
Članstvo u Naučnoj sekciji Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 
Svaki student integrisanih akademskih studija, osnovnih akademskih studija, osnovnih strukovnih studija, master i doktorskih studija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu ima pravo da bude član Naučne sekcije. Ovo članstvo je dobrovoljno i predstavlja fakultativnu aktivnost studenta.
 
Pravilnik o radu Naučne sekcije možete preuzeti ovde.
 
Uslovi za pisanje, predaju i prezentovanje studentskog naučnoistraživačkog rada
 
Student može pisati naučnoistraživački rad isključivo ukoliko je tokom dosadašnjeg studiranja ostvario prosečnu ocenu jednaku ili veću od 8,5 (osam i po), iz predmeta koji je odslušao prethodnih godina studija i položio sa najmanjom ocenom 9 (devet), što dokazuje izvodom ocena prilikom predaje rada. Pritom, studenti završne godine mogu pisati rad i iz predmeta tekuće godine, uz uslov da isti polože sa najmanjom ocenom 9 (devet) do predaje rada, što dokazuju izvodom ocena prilikom predaje rada.
 
Apsolventi, kao i lekari i farmaceuti na stažu mogu pisati rad iz bilo koje oblasti biomedicinskih nauka čiju nastavu su odslušali. Detaljnije o uslovima za pisanje rada u okviru Sekcije možete pronaći ovde.
 
Student u toku jedne školske godine može imati najviše jedan autorski rad i može biti koautor na najviše jednom radu. Jedan rad može imati najviše dva koautora.
 
Student je obavezan da prati novosti i obaveštenja koja objavljuje Naučna sekcija i da postupa prema uputstvima koja ona daje.
 
Uslovi za mentorstvo i komentorstvo su definisani Pravilnikom o radu Naučne sekcije.
 
Studentski naučnoistraživački radovi se prijavljuju Naučnoj sekciji popunjavanjem obrasca, u periodu od 21. 10. do 30. 11. 2019. godine. Obrascu za školsku 2019/2020. godinu možete pristupiti ovde.
 
Student je dužan da poštuje sva uputstva i tehničke propozicije za pisanje naučnoistraživačkog rada koja propisuje Naučna sekcija. Detaljno uputstvo za pisanje studentskog naučnoistraživačkog rada možete pronaći ovde.
 
Nakon prijave rada, potrebno je da student prikupi svu potrebnu dokumentaciju koja uključuje: 
 • Izvod ocena iz studentske službe kao dokaz da je student položio predmet iz kojeg piše rad sa najmanjom ocenom 9 (devet) i da je ostvario prosečnu ocenu tokom studiranja jednaku ili veću od 8,5 (osam i po).
 • Izjava o autentičnosti rada i saglasnost mentora koje možete pronaći ovde.
 • Odobrenje odgovarajuće Etičke komisije – detaljne informacije možete pronaći  ovde.
 • (Ukoliko Etička komisija zahteva dostavljanje saglasnosti upravnika odgovarajuće klinike, kao i saglasnosti direktora Instituta, navedene formulare možete pronaći ovde i ovde). 
Po završetku pisanja studentskog naučnoistraživačkog rada, student predaje Naučnoj sekciji svu potrebnu dokumentaciju (navedenu u prethodnom pasusu) u terminima koje Naučna sekcija organizuje i unapred obaveštava studente. Termin predaje studentskog naučnoistraživačkog rada i dokumentacije za školsku 2019/2020. godinu je 19–21. februar 2020. godine.
 
Predaja studentskih naučnoistraživačkih radova se vrši slanjem „blanko“ (bez imena autora, koautora, mentora, komentora i naziva katedre) primerka gotovog rada na mejl adresu Naučne sekcije do datuma koji Naučna sekcija unapred određuje. Sve važne datume za školsku 2019/2020. godinu možete pronaći ovde.
 
Nakon što radovi prođu dvostruku anonimnu recenziju, vraćaju se studentima kako bi mogli načiniti naznačene ispravke i na taj način stekli pravo prezentovanja rada na Kongresu studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Ovogodišnji Kongres studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu (KSMF 2020) se održava 21. marta 2020. godine.
 
Nakon izlaganja radova na Kongresu studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, ukoliko studenti dobiju prolaznu ocenu, stiču prvo rangiranja za odlazak i prezentovanje rada na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem koji svake godine broji oko 1000 studenata iz zemlje i okoline. Fakultet će finansirati određen broj studenata za odlazak na Kongres studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, a odluku o tom broju će donositi Kolegijum dekana u zavisnosti od raspoloživih sredstava.
 
Nakon odbrane rada na Kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem, studenti imaju pravo da se samostalno prijave na neki od internacionalnih kongresa. Fakultet po preporuci Naučne sekcije stipendira studente sa najboljim radovima za odlazak na ove skupove. Uputstva i potrebnu dokumentaciju za prijavu za sufinansiranje troškova za odlazak na internacionalne kongrese možete pronaći na našem Sharepoint-u.
 
RUKOVODSTVO NAUČNE SEKCIJE
 
Predsednik Naučne sekcije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 
Maša Rapajić rapajic.masa@gmail.com
                                             
Potpredsednici Naučne sekcije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu
 
Milijana Rakin                                          milijana_rakin@yahoo.com
Aleksa Ilić                                              aleksailic996@outlook.com
 
Koordinatori za saradnju sa katedrama:
 • Katedre za radiologiju, pedijatriju, ginekologiju i akušerstvo, oftalmologiju, otorinolaringologiju i sudsku medicinu
Maša Rapajić                                      rapajic.masa@gmail.com
 • Katedre za anatomiju, anesteziju i perioperativnu medicinu, fiziologiju, sportsku medicinu i urgentnu medicinu
Milijana Rakin                                  milijana_rakin@yahoo.com
 • Katedre za neurologiju, psihologiju i psihijatriju i psihološku medicinu
Aleksa Ilić                                        aleksailic996@outlook.com
 • Katedre za histologiju i embriologiju, patologiju i opšteobrazovne predmete
Danilo Ivanović                              ivanovicdanilo95@gmail.com
Marko Marjanović                             markom.95.ns@gmail.com
 • Katedre za internu medicinu, onkologiju i gerijatriju
Aleksandar Šipka                           alessandro.sipka@gmail.com
 • Katedre za dermatovenerološke bolesti i patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu
Ivana Starčević                                    istarcevic97@gmail.com
 • Katedre za socijalnu medicinu i zdravstvenu statistiku sa informatikom, epidemiologiju, higijenu, medicinu rada i infektivne bolesti
David Škrbić                                      davidskrbic@outlook.com
 • Katedre za hirurgiju i mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom
Angelina Vlaški                                vlaski.angelina@gmail.com
 • Katedre za zdravstvenu negu, specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju i medicinsku rehabilitaciju
Zorica Vučić                                      zorica.vucic95@gmail.com
Nikola Bondžić                               nikola.bondzic@outlook.com
 • Katedra za farmaciju
Katarina Bijelić                                          bijelick5@gmail.com
 • Katedre za biohemiju i farmakologiju i toksikologiju
Miloš Ilić                                        milossombor96@yahoo.com
 • Katedre za dentalnu medicinu, stomatologiju sa maksilofacijalnom hirurgijom i opštu medicinu
Milana Bojinović                            bojinovicmilana3@gmail.com
Marija Stojilković                              mstojilkovic64@gmail.com
 
Sve neophodne dokumente, formulare, kao i druge korisne informacije možete pronaći na našem Sharepoint-u.
 
Zvanična facebook stranica Naučne sekcije: https://www.facebook.com/naucnamfns/
 
Zvanična mejl adresa Naučne sekcije: naucna.sekcija@mf.uns.ac.rs
 
Prezentacija Naučne sekcije
 
Želimo svima puno uspeha u naučnoistraživačkom radu!
Rukovodstvo Naučne sekcije

     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
      
 
      
 
      
 
      
 
       
 
      

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic