Aktuelnosti

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Medicina-raspored polaganja testa

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Radiološka tehnologija-test

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Medicinska rehabilitacija-test

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Zdavstvena nega-test

Opširnije >>>

29/05/2020

Katedra za patološku fiziologiju i lab. medicinu Aprilski rok 2020 Stomatologija-raspored polaganja testa

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu

Nastavnici i saradnici

Đerić Mirjana, redovni profesor, šef Katedre
Mitić Gorana, redovni profesor
Stošić Zoran, redovni profesor
Čabarkapa Velibor, vanredni profesor, zamenik šefa Katedre
Ilinčić Branislava, docent
Mijović Romana, docent
Žeravica Radmila, docent
Vučković Biljana, docent
Jakovljević Ana, asistent sa doktoratom
Nikolić Stanislava, asistent sa doktoratom
Todorović Maša, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre:
mirjanadjeric@gmail.com


Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu drži nastavu iz nastavnog predmeta PATOLOŠKA FIZIOLOGIJA, studentima:

III godine medicine
sa fondom od 90 časova teorijske nastave i 120 časova praktične nastave;
II godine stomatologije
sa fondom od 60 časova teorijske nastave i 30 časova praktične nastave;
III godine farmacije
sa fondom od 90 časova teorijske nastave;
II godine zdravstvene nege 
sa fondom od 30 časova teorijske nastave i 15 časova praktične nastave
II godine medicinske rehabilitacije 
u okviru nastavnog predmeta Patologija i patofiziologija sa fondom od 30 časova teorijske nastave i 15 časova praktične nastave, i elektivni predmet studentima

IV godine PMF NS - smer diplomirani hemičar-biohemičar.

Katedru za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu čine: 2 redovna, 1 vanredni profesor, 3 docenta i 7 asistenta. Katedra za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu nastavu izvodi u svojoj nastavnoj bazi – Centar za laboratorijsku medicinu, KC Vojvodine u Novom Sadu.  

Ispitna pitanja

  • Ispitna pitanja za studente medicine možete preuzeti ovde (postavljeno na sajt 24.09.2019.)
  • Ispitna pitanja za praktični deo ispita studente medicine možete preuzeti ovde (postavljeno na sajt 24.09.2019.)
  • Ispitna pitanja za studente stomatologije možete preuzeti ovde (postavljeno na sajt 24.09.2019.)
  • Ispitna pitanja za studente farmacije možete preuzeti ovde (postavljeno na sajt 24.09.2019.)
  • Ispitna pitanja za studente pmf-a možete preuzeti ovde.
  • Ispitna pitanja za studente medicinske rehabilitacije možete preuzeti ovde.
  • Ispitna pitanja za studente radiološke tehnologije možete preuzeti ovde.
  • Ispitna pitanja za studente zdravstvene nege možete preuzeti ovde

TOK ISPITA IZ PATOLOŠKE FIZIOLOGIJE

Studenti koji polažu ispit iz patološke fiziologije blagovremeno bivaju obavešteni o terminu polaganja ispita u okviru određenog ispitnog roka putem obaveštenja na oglasnoj tabli ili on-line. Osim prijavljivanja ispita u studentskoj službi, izlazak na isti neophodno je potvrditi i kod laboranata na Katedri za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu do unapred određenog i naznačenog datuma.
Ispit za studente medicine se sastoji iz 3 dela: test, praktični i usmeni deo ispita, dok se za studente stomatologije ispit sastoji iz 2 dela: test i usmeni deo ispita.
Test se sastoji iz 60 pitanja.Uslov za nastavak ispita ostvaruju studenti koji tačno odgovore na barem 36 pitanja na testu.
Nakon položenog testa, ispit se nastavlja sledećih dana polaganjem praktičnog i usmenog dela (za studente medicine), odnosno usmenog dela (za studente stomatologije). Datum i raspored nastavka ispita posle testa objavi se na oglasnoj tabli.
Praktični deo ispita za studente medicine sastoji se iz jednog praktičnog pitanja, i unutar tog pitanja iz jednog praktičnog zadatka, a pored toga studenti rešavaju i određeni medicinski problem u vidu ’’papirnatog pacijenta’’. Nakon položenog praktičnog dela, ispit se nastavlja usmenim delom. Pitanja na testu generiše računar za svaki ispitni rok posebno. Odabir ispitivača na praktičnom i usmenom delu ispita vrši se ponaosob za svakog studenta isključivo pomoću računara, istoga dana kada kandidat polaže ispit. Studenti farmacije polažu ispit usmeno, bez praktičnog dela i imaju 3 pitanja. Studenti Zdravstvene nege i Medicinske rehabilitacije polažu samo test.
      
NASTAVNI SADRŽAJI

Osnovni naučnoistraživački interes Katedre za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu je kliničko i eksperimentalno istraživanje patogeneze bolesti i patofizioloških procesa. 
U okviru teorijske nastave Patološke fiziologije (ukupno 90 časova) studenti medicine se upoznaju sa etiologijom i patogenezom bolesti u čoveka. Nastava je podeljena u dva dela:
Opšti deo u trajanju od 45 časova upoznaje studente sa načinom delovanja pojedinih grupa etioloških faktora i mehanizmima putem kojih ovi etiološki faktori dovode do nastanka bolesti. Specijalni deo u trajanju od 45 časova upoznaje studente sa opštim zakonitostima patofizioloških promena koje se javljaju u bolestima pojedinih organskih sistema.
U okviru praktične nastave patološke fiziologije studenti medicine ovladavaju metodama funkcijskih ispitivanja koja se u humanoj medicini koriste za utvrđivanje patofizioloških promena potrebnih za postavljanje dijagnoze bolesti.
U okviru svakog testa studenti se upoznaju sa indikacijama, načinom izvođenja i interpretacijom dobijenih nalaza, zbog čega su studenti nakon položenog ispita osposobljeni da koriste sve laboratorijske i druge testove funkcijskih ispitivanja u svakoj kliničkoj grani medicine i da adekvatno tumače nalaze tih ispitivanja.
Za ostale studijske grupe nastava je prilagođena zahtevima pojedine grupe, zbog čega je i skraćen broj časova u odnosu na studente medicine.

NAUČNOISTRAŽIVAČKI RAD

Osnovni naučnoistraživački interes Katedre za patološku fiziologiju i laboratorijsku medicinu je kliničko i eksperimentalno istraživanje patogeneze bolesti i patofizioloških procesa. Osnovni pravci rada pojedinih nastavnika Katedre u ovim istraživanjima obavljaju se u oblasti patofizioloskih poremecaja i funkcijskog ispitivanja u bolestima bubrega, u oblasti ispitivanja poremećaja metabolizma lipida u vezi sa procesom ateroskleroze, proteina akutne faze u poremećajima digestivnih i drugih organa i organskih sistema, poremećaja metabolizma kosti, integralnog tretiranja trombofilije i pretromboznih stanja kao i u hematološkim bolestima.

Tekst uneo: IvanaMaksimovic