Aktuelnosti

01/06/2020

Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SVIH SMEROVA - ISPITNI ROKOVI

Opširnije >>>

14/05/2020

OBAVEŠTENJE Katedre za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom o overi letnjeg smestra školske 2019/20g

Opširnije >>>

14/05/2020

OBAVEŠTENJE Katedre za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom APRILSKI ISPITNI ROK ŠKOLSKE 2019/20 g.

Opširnije >>>

14/05/2020

OBAVEŠTENJE Katedre za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom - parcijalni testovi MEDICINA

Opširnije >>>

11/03/2020

FARMACIJA - OPŠTA I SPECIJALNA PRAKTIČNI - MART 2020

Opširnije >>>

Arhiva

Katedra za mikrobiologiju sa parazitologijom i imunologijom

Nastavnici i saradnici

Smieško Gordana, vanredni profesor, šef Katedre
Medić Deana, docent, zamenik šefa Katedre
Hrnjaković Cvjetković Ivana, redovni profesor
Gusman Vera, vanredni profesor
Trudić Anika, docent
Patić Aleksandra, docent
Nikolić Nataša, asistent


Kontakt e-mail šefa Katedre
gordana.bojic@mf.uns.ac.rs


Obaveštenje - promena načina polaganja praktičnog dela ispita


Novi preparati za praktični deo ispita - postavljeno 28.05.2018.


Predmeti

Dodiplomska nastava:
 

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA (za studente medicine)
 
Semestar u kojem se odvija nastava III i IV
Ukupan fond časova 150
Predavanja 90
Vežbe  60
Seminari 3
Kolokvijumi 5

MIKROBIOLOGIJA SA IMUNOLOGIJOM (za studente stomatologije)
Semestar u kojem se odvija nastava III
Ukupan fond časova 90
Predavanja 60
Vežbe
30
Seminari 2
Kolokvijumi 2

 

JAVNO ZDRAVLJE (za studente stomatologije)
Semestar u kojem se odvija nastava VIII
Ukupan fond časova 60
Predavanja 45
Vežbe
15
Časova teorijske nastave 6
Časova praktične nastave 3

 

IMUNOLOGIJA SA VIRUSOLOGIJOM (za studente farmacije)
Semestar u kojem se odvija nastava V
Ukupan fond časova 60
Predavanja 30
Vežbe 30
Seminari 2
Kolokvijumi 2

 

OPŠTA I SPECIJALNA BAKTERIOLOGIJA SA  PARAZITOLOGIJOM (za studente farmacije)
Semestar u kojem se odvija nastava VI
Ukupan fond časova 90
Predavanja 60
Vežbe 30
Seminari 2
Kolokvijumi 3

 

MIKROBIOLOGIJA I IMUNOLOGIJA (za studente zdravstvene nege)
Semestar u kojem se odvija nastava II
Ukupan fond časova 75
Predavanja 45
Vežbe 30
Seminari 1
Kolokvijumi 2


Poslediplomska nastava:

Doktorske studije

AKTUELNOSTI U MIKROBIOLOGIJI I IMUNOLOGIJI (za studente doktorskih studija Kliničke medicine)
Semestar u kojem se odvija nastava III
Ukupan fond časova 45
Predavanja 15
Vežbe 30
Seminari -
Kolokvijumi -
Broj bodova 9

 

UZROČNICI INFEKCIJA (za studente doktorskih studija Javnog zdravlja)
Semestar u kojem se odvija nastava III
Ukupan fond časova 45
Predavanja 15
Vežbe 30
Seminari -
Kolokvijumi -
Broj bodova 9


MOLEKULARNA MIKROBIOLOGIJA (za studente doktorskih studija Molekularne medicine)
Semestar u kojem se odvija nastava IV
Ukupan fond časova 45
Predavanja 15
Vežbe 30
Seminari -
Kolokvijumi -
Broj bodova 10


Specijalizacija:

Medicinska mikrobiologija

Metodologija polaganja ispita

MEDICINA

FARMACIJA

STOMATOLOGIJA

ZDRAVSTVENA NEGA

Ispitna pitanja

1. Za studente farmacije

2. Za studente medicine

3. Za studente stomatologije

4. Za studente zdravstvene nege

Preporučena literatura

Obavezna literatura:

  1. Medicinska bakteriologija, Milena Švabić-Vlahović, savremena administracija, Beograd, 2008, 419 str
  2. Imunologija, Vera Jerant-Patić, Ortomediks, Novi Sad, 2007., 286 str
  3. Medicinska virusologija, Vera Jerant-Patić, Ortomediks, Novi Sad, 2007., 587 str
  4. Medicinska parazitologija sa mikologijom, Tibor Lepeš, Medicinski fakultet, Novi Sad, 1988, 185 str
  5. Praktikum iz virusologije i imunologije, Vera Jerant-Patić, Univerzitet u Novom Sadu - Medicinski fakultet, 2006., 133 str.
  6. Praktikum iz virusologije i imunologije, Vera Jerant-Patić, Ortomediks, Novi Sad, 2008., 159 str. (za farmaceute)

Dopunska literatura:

  1. Medicinska mikrobiologija, Džavec, Melnik, Adelberg, Savremena administracija, BEograd, 1995, 677 str

Tekst uneo: IvanaMaksimovic