Specijalna edukacija i rehabilitacija - inkluzivno obrazovanje


- Flajer -


Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije

Osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije traju 4 godine i obuhvataju 8 semestara nastave koja se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse, kliničke praktične nastave) i studijskog istraživačkog rada koji je u funkciji izrade završnog diplomskog ispita.
Nastava se ostvaruje kroz tri različita smera, odnosno modula:

1. Inkluzivno obrazovanje,
2. Višestruka ometenost,
3. Logopedija.

Osnovni cilj studijskog programa specijalne edukacije i rehabilitacije je osposobljavanje studenata za primenu naučnih i stručnih dostignuća u prevenciji, detekciji, dijagnostici i tretmanu poremećaja i smetnji, uključujući promovisanje zdravog načina života, pravnih i moralnih vrednosti, dalji profesionalni razvoj, a sve u skladu sa principima dobre naučne i kliničke prakse.
Nakon završenih osnovnih akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije, a u zavisnosti od odabranog smera (modula) studenti stiču zvanje "Diplomirani defektolog" shodno Listi zvanja, a u dodatku diplome se upisuje njegova uža kvalifikacija u skladu sa smerom (modulom) koji je student završio (smer: Inkluzivno obrazovanje, Višestruka ometenost, Logopedija).
Studenti se pri upisu na osnovne akademske studije specijalne edukacije i rehabilitacije odlučuju za jedan od tri modula. Uslov za upis je završena gimnazija, ili srednja škola medicinskog usmerenja u četvorogodišnjem trajanju, ili srednja škola iz polja društveno-humanističkih nauka u četvorogodišnjem trajanju (samo za modul Inkluzivno obrazovanje)  i položen prijemni ispit
Ukupno angažovanje studenata studijskog programa specijalne edukacije i rehabilitacije, kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita i izradu diplomskog rada na osnovnim studijama  izraženo je brojem od 240 ESPB bodova.
Nastavni plan omogućava da studenti tokom  studijskog programa stiču znanja iz bioloških i bazičnih (pretkliničkih) medicinskih nauka, pedagoških i psiholoških nauka, bazičnih nauka specijalne edukacije i rehabilitacije i uže stručnih nauka specijalne edukacije i rehabilitacije.Od prve do četvrte godine studija studenti su u mogućnosti da odaberu po jedan izborni predmet iz datih izbornih blokova, kroz koji će biti u mogućnosti da afirmišu svoje sklonosti i opredeljenje prema pojedinim oblastima specijalne edukacije i rehabilitacije.

Inkluzivno obrazovanje

Svrha studijskog programa osnovnih akademskih studija specijalne edukacije i rehabilitacije – Inkluzivno obrazovanje usklađena je sa ciljevima i zadacima Fakulteta koji podrazumevaju profesionalnu pripremu stručnjaka za rad sa decom i odraslima koji zahtevaji dodatnu podršku u oblasti obrazovanja, kao i u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.Program je tako koncipiran da pruža mogućnost ovladavanja savremenim teorijskim znanjima i praktičnim veštinama koje obezbeđuju profesionalne kompetencije:

 1. osposobljenost za sprovođenje programa prevencije, detekcije i tretmana poremećaja i smetnji u razvoju i teškoća u učenju;
 2. osposobljenost za rad u procesu inkluzivnog obrazovanja, izradi i sprovođenju individualnog obrazovnog plana;
 3. osposobljenost za realizaciju vaspitnog procesa i obrazovno-vaspitnog procesa u nastavi dece sa smetnjama u razvoju i teškoćama u učenju;
 4. osposobljenost za učešće u svim fazama profesionalnog i radnog osposobljavanja i socijalne ikluzije osoba sa smetnjama u razvoju;
 5. osposobljenost za pružanje psiho-socijalne podrške roditeljima i porodicama osobe sa smetnjama u razvoju;
 6. promovisanje prava osoba sa smetnjama u razvoju;
 7. sprovođenje empirijskog i teorijskog istraživanja u oblasti specijalne edukacije;
 8. sprovođenje programa rane intervencije;
 9. sprovođenje treninga i terapija sa ciljem rehabilitacije problema u učenju;
 10. realizacija savetodavnog rada sa osobama sa invaliditetom;
 11. realizacija preventivnog i korektivnog rada problema u ponašanju osoba sa invaliditetom;
 12. identifikovanje razvojnih potreba dece i omladine sa smetnjama u razvoju/invaliditetom;
 13. uspostavljanje i održavanje međuljudskih odnosa, timskog rada i saradnje sa roditeljima;
 14. osposobljenost za upotrebu sredstava asistivne tehnologije, augmentativne i alternativne komunikacije;
 15. osposobljenost za primenu posebnih obrazovnih strategija i tehnika tokom nastave, radi unapređenja razvoja senzornih i perceptivno-motorničkih sposobnosti, jezika, memorije i drugih funkcija;
 16. stečeno znanje će im omogućiti da se uključe u proces permanentne stručne edukacije i daljeg stručnog i naučnog napredovanja;
 17. učestvovanje u timskom radu multidisciplinarnog tima u vaspitno-obrazovnim i zdravstvenim ustanovama ili ustanovama u sistemu socijalne zaštite;
 18. praćenje i primena novina u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji.

I godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

1.

Ser.mser.1.1.

Modeli i sistemi specijalne edukacije i rehabilitacije

3

4

 

   

 

45

60

105

 

7

2.

Ser.ana.1.1.

Anatomija

3

2

 

   

 

45

30

75

 

5

3.

Ser.fiz.1.1.

Fiziologija

3

3

 

   

 

45

45

90

 

6

4.

Ser.ped.1.1.

Pedagogija sa didaktikom

3

3

 

   

 

45

45

90

 

6

5.

Ser.oppl.1.1.

Opšta psihologija sa psihologijom ličnosti

3

0

 

   

 

45

0

45

 

3

6.

Ser.prd.1.2.

Psihologija razvojnog doba

2

2

 

2

2

 

60

60

120

 

8

7.

Ser.eng.1.2.

Engleski jezik

2

0

 

2

0

 

60

0

60

 

4

8.

Ser.gen.1.1.

Humana genetika

   

 

3

2

 

45

30

75

 

5

9.

Ser.oli.1.1.

Oligofrenologija

   

 

3

2

 

45

30

75

 

5

10.

Ser.udt.1.1.

Uvod u dopunske terapije

   

 

3

2

 

45

30

75

 

5

11.

Ser.strp.1.1

Stručna praksa

   

 

   

 

     

30

2

12.

 Ser.popp.1.1

 Ser.art.1.1

Ser.opsht.1.1

 

Predmeti izbornog bloka 1:

1.  Psihološke osnove poremećaja u ponašanju

2.   Art terapija

3.   Osnove psihoterapije

   

 

2

2

 

30

30

60

 

4

Ukupno:

Aktivne nastave:

510

360

870

 

60

Stručne prakse:

30

Nastave na I godini:

900

 

II godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zim. sem

 

 

 

 

Let.
sem

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

 

 

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

13.

Ser.neu.2.1.

Neurologija

3

3

 

 

   

 

45

45

90

 

6

14.

Ser.pin.2.1.

Psihologija invaliditeta

 

 

 

 

3 2

 

45

30

75

 

5

15.

Ser.log.2.1.

Opšta logopedija

2

2

 

 

   

 

30

30

60

 

4

16.

Ser.kom.2.1.

Veštine komuniciranja

2

2

 

 

   

 

30

30

60

 

4

17.

Ser.mre.2.1.

Medicinska rehabilitacija

2

2

 

 

   

 

30

30

60

 

4

18.

Ser.sav.2.1.

Porodično savetovanje

3

2

 

 

   

 

45

30

75

 

5

19.

 

 Ser.rrh.2.1.

 

Ser.porg.2.1

 

Ser.kin.2.1

Predmeti izbornog bloka 2:

1.   Rana razvojna habilitacija

2.    Poremećaji glasa

3. Kineziološka analiza kretne aktivnosti 

2

2

 

 

   

 

30

30

60

 

4

20.

Ser.npsi.2.1.

Neuropsihologija

3 2

 

 

 

 

 

45

30

75

 

5

21.

Ser.pro.2.1.

Procena u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

   

 

 

3

3

 

45

45

90

 

6

22.

Ser.pdm.2.1.

Psihopatologija detinjstva i mladosti

   

 

 

2

2

 

30

30

60

 

4

23.

Ser.kog.2.1.

Kognitivni razvoj sa principima učenja

   

 

 

3

2

 

45

30

75

 

5

24.

Ser.som.2.1.

Somatopedija

 2

 

 

 

 

 

30

15

45

 

3

25.

Ser.strp.2.1.

Stručna praksa

   

 

 

   

 

     

30

2

26.

 Ser.hipo.2.1.

  

Ser.kult.2.1.

 

Ser.prev.2.1

Ser.etk.2.1

 

Predmeti izbornog bloka 3:

1.  Hipoterapija

2.   Kultura jednakosti i partnerski odnosi

3. Prevencija poremećaja u ponašanju dece i adolescenata

4. Profesionalna etika

   

 

 

2

1 

 

30

15

45

 

3

Ukupno: 

 

 

Aktivne nastave:

480

390

870

 

60

 

 

Stručne prakse:

30

 

 

Nastave na II godini:

900

 

III godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

27.

Ser.rid.3.1.

Rana intervencija u detinjstvu

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

28.

Ser.tif.3.1.

Medicinske osnove tiflologije

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

29.

Ser.sur.3.1.

Medicinske osnove surdologije

3

2

 

   

 

45

30

75

 

5

30.

Ser.ast.3.1.

Asistivne tehnologije

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

31.

Ser.prn.3.1.

Metodika nastave prirodnih nauka

2

3

 

   

 

30

45

75

 

5

32.

Ser.drn.3.1.

Metodika nastave društvenih nauka

2

3

 

   

 

30

45

75

 

5

33.

Ser.iop.3.1.

Individualni obrazovni plan

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

34.

Ser.pkim.3.1.

Procena i korekcija kod osoba sa intelektualnim i motoričkim smetnjama

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

35.

Ser.ptr.3.1.

Ser.zna.3.1.

Predmeti  izbornog bloka 4:

1.  Psihoterapijski rad sa osobama sa invaliditetom

2.  Znakovni jezik

2

1

 

   

 

30

15

45

 

3

36.

Ser.aak.3.1.

Augmentativna i alternativna komunikacija

   

 

2

2

 

30

30

60

 

4

37.

Ser.suč.3.1.

Smetnje u učenju

   

 

3

2

 

45

30

75

 

5

38.

Ser.aut.3.1.

Metode i tehnike rada sa osobama sa autizmom

   

 

2

2

 

30

30

60

 

4

39.

Ser.pkss.3.1.

Procena i korekcija kod osoba sa senzornim smetnjama

   

 

2

2

 

30

30

60

 

4

40.

Ser.strp.3.1.

Stručna praksa

   

 

   

 

     

30

2

41.

 

Ser.krr.3.1. 

Ser.socp.3.1.

Ser.ajezr.3.1.

 

Predmeti  izbornog bloka 5:

1.  Kreativne radionice

2.  Socijalna patologija

3.  Atipični jezički razvoj

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3


Ukupno:


Aktivne nastave:

450

420

870

 

60

Stručne prakse:

30

Nastave na III godini:

900

 

IV godina studija

NASTAVNI  PREDMET

Časova nedeljno

Časova godišnje

Broj

ESPB

Zimski semestar

Letnji semestar

Br.

Šifra

NAZIV  PREDMETA

P

V

DON

P

V

DON

P

V

Ukupno

Ostali časovi

42.

Ser.dmmp.4.1.

Didaktičko- metodičke osnove rada sa osobama  sa motoričkim poremećajima

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

 43.

Ser.dmio.4.1.

Didaktičko- metodičke osnove rada sa osobama sa intelektualnom ometenošću

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

 44.

Ser.dmos.4.1.

Didaktičko- metodičke osnove rada sa osobama sa oštećenjem sluha

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

 45.

Ser.mpp.4.1.

 

Ser.senz.4.1.

 

Ser.seks.4.1.

 

Predmeti  izbornog bloka 6:

1.  Metodika rada sa osobama sa problemima u ponašanju

2.  Senzorna integracija i terapija pokretom

3.  Seksualnost osoba sa invaliditetom

2

2

 

   

 

30

30

60

 

4

 46.

Ser.pkr.4.1.

Preventivno- korektivni rad sa decom školskog uzrasta

   

 

2

3

 

30

45

75

 

5

 47.

Ser.dmov.4.1.

Didaktičko- metodičke osnove rada sa osobama  sa oštećenjem vida

   

 

2

2

 

30

30

60

 

4

 48.

Ser.zds.4.1.

Zdravstvena statistika

   

 

2

1

 

30

15

45

 

4

 49.

Ser.nir.4.1.

Uvod u naučno istraživački rad

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

 50.

Ser.strp.4.1.

Stručna praksa

   

 

   

 

     

30

2

 51.

Ser.igr.4.1.

Ser.ppp.4.1.

Ser.kreh.4.1.


Ser.rpshm.4.1.

Predmeti  izbornog bloka 7

1. Terapija igrom

2. Prevencija poremećaja ponašanja

3. Kognitivna rehabilitacija

4. Reedukacija psihomotorike

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

 52.

 

 

Ser.kžsp.4.1.

Ser.org.4.1.

 
Ser.psk.4.1.

Ser.okupt.4.1.

Predmeti  izbornog bloka 8

1.  Kvalitet života i socijalna participacija osoba sa invaliditetom

2.  Organizacija i menadžment u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji

3. Prevencija socijalnih konflikata

4. Okupaciona terapija

   

 

2

1

 

30

15

45

 

3

 53.

Ser.zav.4.1.

Završni rad

   

 

   

 

     

200

20

 

Ukupno:


Aktivne nastave:

300

255

555

 

60

Stručne prakse:

30

Nastave na IV godini:

585

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic