Aktuelnosti

Farmacija - akreditovano 2008. godine

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Integrisane akademske studije farmacije - FARMACIJA-MAGISTAR FARMACIJE
 
 
(1) Integrisane osnovne i diplomske akademske studije farmacije - master traju 4.350 časova  nastave i to: 2.445 časova teorijske, 1.755 časova praktične nastave i 150 časova naučnoistraživačkog rada tokom 10 semestara, čime se stiče 300 ESPB bodova.

(2) Studijski program sadrži obavezu izrade završnog rada, koji se vrednuje sa 20 bodova po ESPB i njegovom odbranom stiče se naziv Magistar farmacije.

(3) Cilj studijskog programa je da u toku studija farmacije student stiče znanja i veštine i to:
1. potrebno znanje iz onih nauka na kojima je zasnovana farmacija i razumevanje naučnog metoda, što uključuje i osnove analize lekova, primenu biomedicinskih merenja, procenu naučno utvrđenih činjenica i analizu podataka;
2. razumevanje strukture, delovanja i ponašanja lekova kod pacijenata, kao i odnosa između terapijskih i toksičnih delovanja lekova;
3. potrebno znanje iz deontologije, etike i pravne odgovornosti lekara, posebno iz oblasti farmacije;
4. potrebna znanja i veštine za kompletno obavljanje farmaceutske prakse;
5. potrebno farmaceutsko iskustvo stečeno pod odgovarajućim nadzorom u apotekarskim ustanovama, na klinikama, u farmaceutskoj industriji ili institucijama za kontrolu lekova;
6. sposobnost i upućenost na stalno prilagođavanje zahtevima evropskog akademskog prostora i savremenoj farmaceutskoj nauci i praksi.

(4) Svrha studijskog programa je da nakon obavljenog pripravničkog staža i položenog stručnog ispita, shodno odredbama Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika («Službeni glasnik RS» broj  50/06), magistar farmacije bude osposobljen:
1. da samostalno radi u apotekarskim i zdravstvenim ustanovama, farmaceutskoj industriji ili na kontroli lekova;
2. da organizuje dnevne radne zadatke i vodi odgovarajuću administraciju, prikuplja i sređuje informacije, uključujući korišćenje informacione tehnologije;
3. da prati neželjene reakcije na lekove i medicinska sredstva, kao i da doprinese izbegavanju ili smanjivanju tih reakcija;
4. da doprinosi izbegavanju interakcija i terapijskog dupliranja primene lekova;
5. da izrađuje galenske, odnosno magistralne lekove u skladu sa zakonom;
6. da stečena znanja i iskustva prenese na druge članove tima;
7. da promoviše zdravlje i vrši zdravstveno prosvećivanje stanovništva i postupaka u racionalnoj upotrebi lekova i određenih vrsta medicinskih sredstava;
8. da radi na racionalizaciji troškova za sprovođenje utvrđenih terapijskih protokola lečenja;
9. da rukovodi radom apoteke ili službom za kontrolu lekova;
10. da sprovodi mere higijensko-sanitarne mere, mere zaštite čovekove sredine;
11. da se pridržava osnovnih deontoloških načela: odnosa prema pacijentu, struci, kolegama i saradnicima u radu i da radi na njihovoj afirmaciji i kod drugih članova tima;
12. da poštuje princip profesionalne tajne i kodeks zdravstvenih radnika;
13. da stečena znanja i veštine usmeri ka obavljanju naučnoistraživačkog rada i primenu naučnih rezultata u praksi i o tome obaveštava stručnu i naučnu javnost;
14. da prati stručnu literaturu i nastavi studije na specijalističkim i doktorskim studijama;
15. da učestvuje u stručnoj edukaciji zdravstvenih radnika srednjeg i stukovnog novoa obrazovanja;
16. da se angažuje kao srednjoškolski profesor na farmaceutskim predmetima.

Integrisane studije framacije ostvaruje se po sledećem planu obaveznih i izbornih predmeta (bodovna vrednost svakog predmeta, preduslov za upis i polaganje i način ocenjivanja):
 
I godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za upis i polaganje (red. br. predmeta)
Način ocenjiv.
Zim. sem.
Let. sem.
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukup
SRS
upis
pola-ganje
1.
FI-BMAT
2
2
0
0
30
30
60
-
4
Ø
 
5 – 10
2.
FI-BFIZ
2
2
0
0
30
30
60
-
4
Ø
 
5 – 10
3.
FI-OHEM
3
2
0
0
45
30
75
-
5
Ø
 
5 – 10
4.
FI-AN/HS
Anatomija sa histologijom u farmaciji
(korigovano 09.05.2013.)

6
4
0
0
90
60
150
-
12
Ø
 
5 – 10
5.
FI-OBOT
1
2
0
0
15
30
45
-
3
Ø
 
5 – 10
6.
FI-ZSTA
0
0
3
3
45
45
90
-
8
 
1.
5 – 10
7.
FI-FHEM
0
0
2
2
30
30
60
-
4
 
2.
5 – 10
8.
FI-NHEM
0
0
3
2
45
30
75
-
5
 
3.
5 – 10
9.
FI-FFI
0
0
6
4
90
60
150
-
12
 
4.
5 – 10
10.
FI-SBILj
0
0
1
2
15
30
45
-
3
 
5.
5 – 10
Ukupno
Aktivne nastave
435
375
810
 
60
 
 
Engleski jezik fakultativno tokom čitavih studija van okvira predviđenih časovima aktivne nastave.
 
II godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za upis i polaganje (red. br. predmeta)
Način ocenjiv.
Zim. sem.
Let. sem.
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukup
SRS
upis
pola-ganje
11.
FII-AHEI
Analitička hemija I
(korigovano 23.09.2013.)
2
3
0
0
30
45
75
-
5
3. i 8.
 
5 – 10
12.
FII-ORHEI
3
2
0
0
45
30
75
-
5
3. i 8.
 
5 – 10
13.
FII-FFII
Farmaceutska fiziologija II
(korigovano 08.07.2013.)
6
4
0
0
90
60
150
-
11
9.
 
5 – 10
14.
FII-HUGE
1
1
0
0
15
15
30
-
2
Ø
 
5 – 10
15.
FII-SFIZ
4
2
0
0
60
30
90
-
6
Ø
 
5 – 10
16.
FII-AHEII
Analitička hemija II
(korigovano 23.09.2013.)
0
0
2
3
30
45
75
-
5
3. i 8.
11
5 – 10
17.
FII- ORHEII
0
0
2
3
30
45
75
-
5
3. i 8.
12
5 – 10
18.
FII-FHNJ
0
0
1
2
15
30
45
-
3
Ø
11
5 – 10
19.
FII-IFA
0
0
6
4
90
60
150
-
11
7.
 
5 – 10
20.
FII-FGNI
0
0
1
2
15
30
45
-
3
10
12
5 – 10
21.
FII-UNIR
Uvod u naučno-istraživački rad
(korigovano 14.11.2012.)
0
0
4
0
60
0
60
-
4
 
 
5 – 10
Ukupno
Aktivne nastave
480
390
870
 
60
 
 
III godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za upis i polaganje (red. br. predmeta)
Način ocenjiv.
Zim. sem.
Let. sem.
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukup
SRS
upis
pola-ganje
22.
FIII-FRHEI
2
3
0
0
30
45
75
-
5
18.
 
5 – 10
23.
FIII-OBIH
Opšta biohemija
(korigovano 29.10.2012.)

4
0
0
0
60
0
60
-
4
12. i 17.
 
5 – 10
24.
FIII-PFII
Patofiziologija I (korigvano 12.10.2012.)
4
1
0
0
60
15
75
-
5
13. i 14.
 
5 – 10
25.
FIII-IM/VR
4
3
0
0
60
45
105
-
7
14.
 
5 – 10
26.
FIII- FGNII
1
2
0
0
15
30
45
30
3
20.
 
5 – 10
27.
FIII-FRHEII
0
0
2
3
30
45
75
-
5
 
25
5 – 10
28.
FIII-PFIII
Patofiziologija II
(korigovano 12.10.2012.)

0
0
4
2
60
30
90
-
6
12. i 13.
23
5 – 10
29.
FIII-OFAR
Opšta farmakologija
(korigovano 10.12.2012.)
0
0
6
4
90
60
150
-
11
12.
 
5 – 10
30.
FIII-BK/PAR
0
0
4
2
60
30
90
-
6
 
21
5 – 10
31.
FIII-OFT
0
0
1
1
15
15
30
-
2
 
 
5 – 10
32.
FIII-IP
IZBORNI PREDMET
0
0
4
1
60
15
75
-
6
Položen odgovar. predmet
 
5 – 10
Ukupno
Aktivne nastave
540
330
870
30 
60
 
 
 
IV godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za upis i polaganje (red. br. predmeta)
Način ocenjiv.
Zim. sem.
Let. sem.
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukup
SRS
upis
pola-ganje
33.
FIV-ANLE
2
4
0
0
30
60
90
-
6
19. i 27.
 
5 – 10
34.
FIV-MEBI
Medicinska biohemija (korigovano 29.10.2012.)
4
2
0
0
60
30
90
-
6
25.
 
5 – 10
35.
FIV-SFAI
Specijalna farmakologija I
(korigovano 10.12.2012.)
6
1
0
0
90
15
105
-
8
24., 28. i 29.
 
5 – 10
36.
FIV-FTI
1
3
0
0
15
45
60
-
4
27.
 
5 – 10
37.
FIV-ISNMR
5
2
0
0
75
30
105
-
6
 
34.
5 – 10
38.
FIV-SFAII
Specijalna farmakologija II
(korigovano 10.12.2012.)
0
0
5
1
75
15
90
-
6
24., 28. i 29.
35.
5 – 10
39.
FIV-FTII
0
0
1
3
15
45
60
-
4
 
36.
5 – 10
40.
FIV-BFAR
0
0
1
2
15
30
45
-
3
29.
 
5 – 10
41.
FIV-TOAN
0
0
2
4
30
60
90
-
5
27
 
5 – 10
42.
FIV-IPI
IZBORNI PREDMET I
0
0
4
1
60
15
75
-
6
Položen odgovar. predmet
 
5 – 10
43.
FIV-IPII
IZBORNI PREDMET II
 0
4
1
60
15
75
-
6
Položen odgovar. predmet
 
5 – 10
 
 
IZBORNI PREDMETI I i II
1. Klinička biohemija
(korigovano 29.10.2012.)
10. Racionalna fitoterapija
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
Ukupno
Aktivne nastave
525
360
885
 
60
 
 
V godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Uslov za upis i polaganje (red. br. predmeta)
Način ocenjiv.
Zim. sem.
Let. sem.
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukup
SRS
upis
pola-ganje
44.
FV- FTIII
1
3
0
0
15
45
60
-
3
39. i 40.
 
5 – 10
45.
FV-FKIN
Farmakokinetika
(korigovano 05.09.2013.)
4
3
0
0
60
45
105
-
7
37, 38 i 40.
 
5 – 10
46.
FV-KFAR
Klinička farmacija
(korigovano 30.09.2013.)
5
1
0
0
75
15
90
-
4
 
45.
5 – 10
47.
FV-IFIK
1
2
0
0
15
30
45
-
2
 
44.
5 – 10
48.
FV- IPI
IZBORNI PREDMET I
4
1
0
0
60
15
75
-
6
Položen odg. predmet
 
5 – 10
49.
FV- IPII
IZBORNI PREDMET II
4
1
0
0
60
15
75
-
6
Položen odg. predmet
 
5 – 10
 
 
IZBORNI PREDMETI I i II
1. Farmakoekonomika
(korigovano 10.12.2012.)
4. Internistička farmakoterapija
(korigovano 20.09.2013.)
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
50.
FV-PREF
 30
 120
150
-
2
Položen odg. predmet
 
5 – 10
51.
FV-IPIII
IZBORNI PREDMET III
0
0
4
1
60
15
75
-
5
Položen odg. predmet
 
5 – 10
52.
FV-IPIV
IZBORNI PREDMET IV
0
0
4
1
60
15
75
-
5
Položen odg. predmet
 
5 – 10
 
 
IZBORNI PREDMETI III i IV
4. Medikacija u pedijatriji
(korigovano 22.11.2012.)
 
 
 
 
 
 
 
-
 
 
 
 
53.
FV-ZR
Završni rad* *
 
 
 
 
 
 
 
150
20
Položeni svi predmeti
 
 
Ukupno
Aktivne nastave
435
315
750
 
60
 
Naučnoistraživački rad
 
150
 
 
NASTAVE NA V GODINI
900
 
*   Opcionalna dodatna praksa van časova aktivne nastave
P – predavanja
V - Vežbe
SRS - Samostalni rad studenta
*Broj ESPB bodova za završni rad utvrđen je Statutum UNS-a

Predlog novih predmeta za akreditaciju:

 

Tekst uneo: IvanaMaksimovic