Aktuelnosti

Specijalna edukacija (stari program)

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA
Osnovne akademske studije specijalne edukacije

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE SPECIJALNE EDUKACIJE traju 4 godine i obuhvataju 8 semestara nastave koja se izvodi u obliku: 1) predavanja, 2) vežbi, 3) ostalih oblika aktivne nastave (seminara, okruglih stolova, letnje stručne prakse, kliničke praktične nastave) i studijskog istraživačkog rada koji je u funkciji izrade završnog diplomskog ispita.

Nakon završenih akademskih studija specijalne edukacije studenti stiču zvanje "Diplomirani defektolog" (u dodatku diplomi: Specijalni edukator) shodno Listi zvanja, a u dodatku diplome se upisuje njegova uža kvalifikacija.
Ukupno angažovanje studenata studijskog programa specijalne edukacije kroz aktivnu nastavu i učenje van termina aktivne nastave u svrhu kontinuiranog savladavanja programske materije, pripremu kolokvijuma, ispita i izradu diplomskog rada, izraženo je brojem od 240 ESPB bodova. Vrednost jednog ESPB boda odgovara, u proseku, radnom angažovanju studenta od 27 časova.
 
Osnovni cilj studijskog programa Specijalna edukacija je osposobljavanje studenata za primenu naučnih i stručnih dostignuća u prevenciji, dijagnostici i tretmanu poremećaja i smetnji, uključujući promovisanje zdravog načina života, pravnih i moralnih vrednosti, dalji profesionalni razvoj, a sve u skladu sa principima dobre naučne i kliničke prakse.
 
Posebni ciljevi programa su:
 • Usvajanje znanja zasnovanog na naučnim principima i empiriji, kao i efikasnu primenu stečenog znanja na dobrobit korisnika, pacijenata i društva uopšte.
 • Sticanje znanja o biološkim funkcijama organizma (uključujući metode merenja i procene), uzročnicima i mehanizmima nastanka poremećaja i smetnji, njihovom tretmanu i prevenciji u kontekstu uloge i odgovornosti specijalnog edukatora u društvenoj strukturi.
 • Postizanje profesionalnih kompetencija za rad u području pedagoške i kliničke edukacije osoba sa posebnim potrebama.
 • Poznavanje osnovnih veština (uzimanje defektološke anamneze, izvođenje sveobuhvatnog pregleda, interpretacija kliničkih nalaza) i sticanje kompetencija za izvođenje određenog broja osnovnih dijagnostičkih, odnosno edukacijskih procedura.
 • Ovladavanje metodama i tehnikama detekcije, identifikacije i procene razvojnih kašnjenja i smetnji, te primeni primerenih razvojnih programa
 • Samostalnom realizacijom preventivno-stimulativnog rada u predškolskoj ustanovi, redovnoj i specijalnoj školi i realizacijom vannastavnih aktivnosti u školama
 • Usvajanje znanja i veština  neophodnih za realizaciju vaspitno-obrazovnog procesa kod dece i omladine sa  posebnim poterebama
 • Ovladavanje znanjima i veštinama u oblasti profesionalnog osposobljavanja i socijalne integracije osoba sa posebnim poterebama
 • Sticanje bazičnih znanja i veština u oblasti savetovanja,   koje omogućavaju  aktivno učešće u stručnom timu za pomoć osobama sa posebnim poterebama i njihovim roditeljima
 • Osposobljavanje za upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija u radu sa decom   sa posebnim potrebama
 • Formiranje stavova neophodnih za postizanje visokih standarda prakse specijalne edukacije u pogledu prevencije, dijagnostike i tretmana pojedinaca i populacije, kao i u sopstvenom profesionalnom razvoju.                       

I godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
1.
 Sre.msre.1.2
3
4
0
0
45
60
105
7.5
2.
 Sre.ana.1.1.
 Anatomija
(korigovano 13.05.2013.)
4
4
0
0
60
60
120
8.5
3. 
 Sre.fiz.1.1.
 Fiziologija
(korigovano 25.09.2013.)
0
0
4
4
60
60
120
8.5
4. 
 Sre.gen1.1.1
 Humana genetika I
(korigovano 18.09.2013.)
2
1
0
0
30
15
45
3.0
5. 
 Sre.gen2.1.1.
 Humana genetika II
(korigovano 23.11.2012.)
0
0
2
1
30
15
45
3.0
6. 
 Sre.oppl.1.2
2
0
2
0
60
0
60
4.0
7. 
 Sre.prd.1.2.
 Psihologija razvojnog doba
(korigovano 11.10.2012.)

2
2
2
2
60
60
120
8.5
8. 
 Sre.ped.1.1.
 Uvod u pedagogiiju
(korigovano 03.04.2013.)
3
3
0
0
45
45
90
 
6.5
9. 
 Sre.pps.1.2.
 Pedagoška psihologija
(korigovano 15.10.2012.)

0
0
2
4
30
60
90
 
6.5
10. 
 Sre.kom.1.1.
 Veština komuniciranja
(korigovano 15.10.2012.)

0
0
2
2
30
30
60
 
4.0
Ukupno nastave na 1. godini studija
 Aktivne nastave
450
405
855
60
 
II godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
11.
 Sre.kpr.2.2
0
0
2
3
30
45
75
 
5.0
12. 
 Sre.neu.2.1
3
3
0
0
45
45
90
 
6.5
13. 
 Sre.psih.2.1
0
0
3
3
45
45
90
 
6.5
14. 
 Sre.rkip.2.2
 Razvojna i klinička neuropsihologija
(korigovano 16.10.2012.)
3
2
3
2
90
60
150
 
9.0
15. 
 Sre.kps.2.2
 Klinička psihologija
(korigovano 16.10.2012.)
2
2
2
2
60
60
120
 
8.0
16. 
 Sre.mre.2.2
 Medicinska rehabilitacija
(korigovano 14.11.2012.)
1
2
1
2
30
60
90
 
6.0
17. 
 Sre.hro.2.1
 Hronične bolesti kod dece
(korigovano 23.11.2012.)
4
3
0
0
60
45
105
 
8.0
18. 
 Sre.md.2.1
 Maloletnička delikvencija (korigovano 17.10.2012.)
0
0
2
2
30
30
60
 
4.0
19. 
 Sre.krp.2.1
3
2
0
0
45
30
75
 
5.0
20. 
 Sre.sra.2.1
 Sre.did.2.1
 Sre.art.2.1
 Izborni predmet
 1. Sportsko-rekreativne aktivnosti
(korigovano 25.09.2013.)
0
0
2
1
30
15
45
 
2.0
Ukupno nastave na 2. godini studija
 Aktivne nastave
465
435
900
60.0
 
III godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
21.
 Sre.zst.4.1
 Zdravstvena statistika
(korigovano 03.12.2012.)

2
1
0
0
30
15
45
 
4.0
22.
 Sre.mdpm.3.1
0
0
3
3
45
45
90
 
6.0
23.
 Sre.mdpv.3.1
0
0
3
3
45
45
90
 
6.0
24.
 Sre.kin.3.1
3
3
0
0
45
45
90
 
6.0
25.
 Sre.tif.3.1
4
4
0
0
60
60
120
 
9.0
26.
 Sre.sur.3.1
 Medicinske osnove surdologije
(korigovano 23.11.2012.)
4
4
0
0
60
60
120
 
9.0
27.
 Sre.pgg.3.1
0
0
2
2
30
30
60
 
4.0
28.
 Sre.mot.3.1
0
0
3
3
45
45
90
 
6.0
29.
 Sre.dšu.3.1
3
3
0
0
45
45
90
 
6.0
30.
 Sre.hipo.3.1
 Sre.meto.3.1
 Sre.muz.3.1
 Izborni predmet 
0
0
2
1
30
15
45
 
4.0
Ukupno nastave na 3. godini studija
 Aktivne nastave
435
405
840
60.0
 
IV godina studija
NASTAVNI PREDMET
Časova nedeljno
Časova godišnje
Broj
ESPB
Zim.sem
Let.sem
Br.
Kod
NAZIV PREDMETA
P
V
P
V
Pred
Vež
Ukupno
SRS
31.
 Sre.pet.4.1
0
0
2
1
30
15
45
 
3.0
32.
 Sre.mni.4.1
 Metodologija naučnog istraživanja
(korigovano 14.11.2012.)
1
2
0
0
15
30
45
 
3.0
33.
 Sre.kme.4.2
4
3
0
0
60
45
105
 
7.0
34.
 Sre.mdpm.4.1
3
3
0
0
45
45
90
 
5.0
35.
 Sre.psl.4.1
3
3
0
0
45
45
90
 
5.0
36.
 Sre.jgp.4.1
3
3
0
0
45
45
90
 
5.0
37.
 Sre.pkst.4.1
0
0
2
1
30
15
45
 
3.0
38.
 Sre.pkst.4.1
0
0
2
1
30
15
45
 
3.0
39.
 Sre.aug.4.1
 Augmentativna komunikacija
(korigovano 14.11.2012.)
2
4
0
0
30
60
90
 
5.5
40.
 Sre.ast.4.1
 Asistivne tehnologije
(korigovano 21.02.2013.)
1
2
0
0
15
30
45
 
2.5
41.
 Sre.bal.4.1
 Sre.krr.4.1
 Izborni predmet
 1. Balneoterapija i relaksacija
(korigovano 14.11.2012.)
 2. Kreativne radionice
(korigovano 14.11.2012.)
2
1
0
0
30
15
45
 
3.0
42.
 Sre.dipl.
Završni (Diplomski) rad
 
 
 
 
 
 
 
150
15.0
Ukupno nastave na 4. godini studija
 Aktivne nastave
375
360
735
 
60,0
Samostalni rad
 
 
 
150

P – predavanja
V - Vežbe
SRS - Samostalni rad studenta
  
UKUPNO ČASOVA
 
1.
 TEORIJSKA NASTAVA
1.725
2.
 PRAKTIČNA NASTAVA
1.605
 
 UKUPNO AKTIVNE NASTAVE
3.330
3.
 SAMOSTALNI RAD STUDENTA (SRS)
150
SVEGA
3.480
 

 Predlog novih predmeta za akreditaciju:

Tekst uneo: