Aktuelnosti

Specijalna edukacija - master

UVERENJE O AKREDITACIJI STUDIJSKOG PROGRAMA Diplomske akademske studije - Specijalna edukacija

Diplomske akademske studije specijalne edukacije– master na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu traju 2 semestra i obuhvataju 525 časova aktivne nastave (180 časova teorijske nastave, 345 časova praktične nastave) i 200 časova samostalnog rada studenta u izrazi završnog rada, što se vrednuje sa ukupno 60 ESPB bodova. Studijski program sadrži obavezu izrade završnog rada, koji se vrednuje sa 18 ESPB koji ulaze u ukupan broj bodova potrebnih za završetak studija. Izradi završnog rada može se pristupiti nakon polaganja ispita iz odabranog predmeta.

Na diplomske akademske studije specijalne edukacije - master može se upisati student sa završenim fakultetom specijalne edukacije ili fakultet specijalne edukacije i rehabilitacije, koji je na prethodnim studijama ostvario najmanje 240 ESPB, a rangiranje se vrši na osnovu prosečne ocene i dužine studiranja.
Diplomske akademske studije specijalne edukacije – master osposobljavaju studenta za ovladavanje metodologijom naučnoistraživačkog rada za određenu oblast, korišćenje i usvajanje naučno utvrđenih činjenica i neposredni istraživački ili pedagoški rad.
 
Završni rad je rezultat samostalnog naučnog rada studenta kojim se sistematizuju postojeća stručna i naučna znanja i daje doprinos novim naučnim saznanjima i dokazuje da je student ovladao metodologijom naučnoistraživačkog rada.
 
Odbranom završnog rada, a u zavisnosti od opredeljenja studenta određeni smer (modul), studenti stiču zvanje "Master defektolog" (u dodatku diplomi: Specijalni edukator) shodno Listi zvanja, a u dodatku diplome se upisuje njegova uža kvalifikacija, o čemu Fakultet izdaje odgovarajuću diplomu i dodatak diplome koje potpisom overavaju dekan fakulteta i rektor univerziteta.
 
Svrha ovog studijskog diplomskih akademskih studija Specijalne edukacije programa je produbljivanje i proširivanje znanja stečenih na osnovnim studijama i to u oblastima:
  • Razvoj i primena različitih doktrina medicinskog, edukacijskog i psihosocijalnog rada
  • Produbljivanje i proširivanje znanja u oblasti naučnog istraživanja za potrebe specijalne edukacije
  • Savremena znanja vezana za vaspitni i vaspitno-obrazovni proces, pružanje podrške u inkluzivnom okruženju, profesionalnom osposobljavanju i socijalizaciji osoba sa posebnim potrebama.
  • Viši nivo stručne i naučne kompetentnosti diplomiranih studenata specijalne edukacije kao naš društveni i nacionalni interes
  • Uvođenje standarda u proces vrednovanja znanja, veština i stručne kompetentnosti koji su komparabilni standardima Evrope, kako bi studenti specijalne edukacije bili ravnopravni sa svojim kolegama na evropskom prostoru. 
 
Osnovni ciljevi diplomskih akademskih studija Specijalne edukacije su:
  • Unapređivanje znanja o potrebama i funkcionisanju lica sa posebnim potrebama, kao i postupcima i metodama u vaspitno – obarzovnom procesu, a u kontekstu uloge i profesionalne odgovornosti defektologa u zdravstvenom i edukativnom timu.
  • Sticanje znanja i veština za samostalno kreiranje i realizaciju programa edukacije, profesionalnog osposobljavanja i socijalizacije osoba sa posebnim potrebama
  • Ovladavanje kvantitativnim i kvalitativnim metodama istraživanja u oblasti specijalne edukacije
  • Osposobljavanje za primenu naučnih rezultata u praksi, integraciju informacija i učestvovanje u multidisciplinarnom timu.
  • Osposobljavanje za organizovanje i rukovođenje odgovarajućim institucijama za zbrinjavanje korisnika sa posebnim potrebama, uz dobru komunikaciju sa korisnicima, članovima porodice korisnika, članovima multidisciplinarnih zdravstvenih timova uključenih u rad sa licima sa posebnim potrebama.
 
Raspored predmeta po semestrima i godinama studija
 

Šifra
Naziv predmeta
Sem.
  Broj časova
 
ESPB
T
P
SIR
SVEGA
1.
Mas.etik.1.
I
15
15
 
30
3.0
2.
Mas.stat.1.
I
15
15
 
30
3.0
3.
Mas.inf.1.
Didaktika informatičkih tehnologija
(korigovano 15.05.2013.)
I
30
45
 
75
5.0
4.
Mas.nir.1.
I
15
60
 
75
6.0
5.
Mas.kvl.1.
I
15
60
 
75
6.0
6.
Mas.eng.1.2.
I + II
60
0
 
60
3.0
7.
Mas.izb.1.2.
Izborni predmet
I + II
30
150
 
180
16.0
Ukupno časova aktivne nastave
180
345
 
525
42.0
8.
Mas.dip.1.2.
II
 
 
200
200
18.0
Ukupno časova nastave
725
Ukupno ESPB 
60.0
 
* U osnovnim studijama Specijalne edukacije ima više od 30 ESPB koji pripadaju medodičkim, pedagoškim i psihološkim predmetima.  

Tekst uneo: IvanaMaksimovic