Aktuelnosti

16/03/2020

Informatičke tehnologije u medicini: Seminarski rad - baze podataka u MS Office Excel

Opširnije >>>

Arhiva

Oglasna tabla


Obaveštavamo studente doktorskih akademskih studija da Službu za doktorske studije mogu kontaktirati pozivom na broj 021/6615-697.

U slučaju neophodnosti ulaska u zgradu Fakulteta potrebno je odobrenje prodekana za doktorske studije prof. dr Branislava Bajkina putem mejl adrese  branislav.bajkin@mf.uns.ac.rs.

Rad sa strankama od 12 do 14 časova.


OBAVEŠTENjE ZA STUDENTE DOKTORSKIH AKADEMSKIH STUDIJA 
 
Obaveštavaju se svi studenti doktorskih akademskih studija da imaju zakonsku obavezu da popune i potpišu Izjavu o saglasnosti u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl glasnik RS“ br. 87/2018). Obaveštenje o Politici privatnosti i Obradi podataka o ličnosti je dostupno na sajtu fakulteta.
 
Rok za potpisivanje izjave: najkasnije prilikom upisa letnjeg semestra.
 
Obrazac Izjave je dostupan u Službi za doktorske studije i na portirnici.
 
Potpisanu izjavu potrebno je predati nadležnom referentu u Službi za doktorske studije. 
Iz Službe

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Studenti doktorskih akademskih studija su u obavezi da pohađaju najmanje 50 % časova teorijske nastave na svakom predmetu kako bi mogli da polažu ispite iz odgovarajućih predmeta i overe semestar u tekućoj školskoj godini.

UPUTSTVO STUDENTIMA OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH STUDIJA O DOKUMENTACIJI KOJU JE NEOPHODNO PREDATI PRE DOLASKA NA SASTANAK KOMISIJE ZA ETIČNOST KLINIČKIH ISPITIVANjA MEDICINSKOG FAKULTETA 

Overa letnjeg semestra


Upis u I godinu doktorskih akademskih studija školske 2019/2020. godine


Upis u II, III i IV godinu doktorskih akademskih studija školske 2019/2020. godine 


Facebook grupa
Doktorske studije MFNS 2016.


 Rok za odbranu doktorske disertacije


Studenti koji upisuju drugu godinu doktorskih studija su u obavezi da prijave
Izborni granski predmet


Obaveštenje o dobijanju saglasnosti za etičnost kliničkih ispitivanja na čoveku


DOBIJANJE MIŠLJENJA O ETIČNOSTI RADA SA OGLEDNIM ŽIVOTINJAMA

Za dobijanje mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Univerziteta u Novom Sadu (u nastavku Etička komisija) o etičnosti rada sa oglednim životinjama u okviru naučno-istraživačke delatnosti (diplomskog ili master rada, doktorske disertacije, projektnih zadataka) potrebno je:
  1. Upoznati se sa Pravilnikom za rad sa eksperimentalnim životinjama Univerziteta u Novom Sadu,
  2. Upoznati se sa Poslovnikom o radu Etičke komisije za dobrobit životinja Univerziteta u Novom Sadu,
  3. U elektronskoj formi popuniti obrazac Zahteva za odobrenje sprovođenja ogleda na životinjama,
  4. Poslati Molbu za dobijanje mišljenja Etičke komisije za zaštitu dobrobiti oglednih životinja Univerziteta u Novom Sadu, popunjen obrazac i priloženu literaturu (u pdf. formatu) na e-mail Etičke komisije: zastita.zivotinja@uns.ac.rs .
Kada Etička komisija bude zakazala sednicu, kandidati će elektronskim putem (e-mailom) biti obavešteni o vremenu i mestu održavanja, kako bi mogli prisustvovati sednici i na njoj obrazložiti svoj zahtev. U slučaju sprečenosti kandidata, sednici mora prisustvovati barem jedan član istraživačkog tima koji može obrazložiti zahtev, jer u protivnom neće biti razmatran.
Za dodatne informacije možete se obratiti prof. dr Isidori Samojlik, tekućem predsedniku Etičke komisije, na Katedri za farmakologiju, toksikologiju i kliničku farmakologiju Medicinskog fakulteta, direktno, na telefon 021/522-172 ili na e-mail Etičke komisije.
 
NAPOMENA!

Shodno Zakonu o dobrobiti životinja (član 33-52; „Službeni glasnik RS“ br 41/09) i Pravilniku o uslovima za upis u registar za oglede na životinjama, sadržini i načinu vođenja tog registra, programu obuke o dobrobit oglednih žviotinja, obrascu zahteva za odobrenje za sprovođenje ogleda na životinjama, načinu, nege, postupanja i lišavanja života oglednih životinja, kao i sadržini i načinu vođenja evidencije o držanju, reprodukciji, prometu,odnosno sprovođenju ogleda na životinjama („Službeni glasnik RS“ 29/10), lica uključena u oglede na životinjama, kao i lica zadužena za zaštitu dobrobiti oglednih životinja i brige o njima su obavezna da su obučena za aktivnosti koje preuzimaju u tom poslu, tj. da su prošla odgovarajuću obuku (vreme, mesto i linkovi će biti blagovremeno objavljeni). 

 
Četvrti semestar doktorskih akademskih studija 
kliničke medicine i javnog zdravlja
Objavljeno:
04.06.2010.

 

Tekst uneo: ivanatojic